اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی /مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

2 معاون پژوهشی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

3 مربی پژوهشی / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

این تحقیق به‌منظور افزایش عملکرد در هکتار و بهبود سایر صفات مهم از قبیل کاهش درصد پوکی و کاهش درصد پسته‌های ترک‌خورده و افزایش درصد خندانی پسته و همچنین تعدیل در سال آوری پسته انجام گردید. بررسی اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک GA3)) در کاهش درصد پوکی، افزایش خندانی و عملکرد محصول (وزن­تر و وزن خشک) بر روی رقم پسته اوحدی انجام گردید. طی سال­های 1386 تا 1389 این آزمایش در قالب طرح اسپیلت پلات با 4 تکرار در هر کرت آزمایشی 3 درخت و در مجموع 180 درخت انجام شد. فاکتور اصلی زمان محلول‌پاشی در سه زمان (26 آذرa1=، 26دی=a2، 26 بهمنa3=) و فاکتور فرعی غلظت محلول GA3 در 5 سطح (شاهد0=b1، 2500=b2،5000=b3،10000=b4،20000=b5 میلی‌گرم در لیتر) بود. نتایج نشان دادند که با کاربرد غلظت ppm2500 اسید جیبرلیک در زمان 26 دی‌ماه عملکرد محصول (وزن خشک و وزن تر میوه) و سایر صفات موردبررسی (درصد پوکی و درصد خندانی) در سطح 1 درصد دارای اختلاف معنی­داری با شاهد بودند. برای مثال صفت خندانی با 69/76 درصد بیشترین پسته‌های خندان و در صفت پوکی با 07/10 درصد کمترین پسته‌های پوک را نسبت به سایر ترکیب‌ها داشته و در سطح 1 درصد معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- پناهی ح، تاج‌آبادی ع، حکم‌آبادی ح .(1380). اصول آماده‌سازی زمین و کاشت پسته. دفتر خدمات و تکنولوژی آموزشی، جلد 1 (55 صفحه).

2- جوانمردی ج، رسولی ف. (1388). تأثیر متقابل اسید جیبرلیک و سولفات روی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد سیب‌زمینی رقم آگریا. نشریه علوم و فنون باغبانی- جلد 10- شماره 4 صفحه‌های 285-292.

3- خوشخوی م، تفضلی ع. (1387). اصول باغبانی. مرکز نشر دانشگاه شیراز، چاپ هفدهم (596 صفحه).

4- فتحی ق، اسماعیل‌پور ا.(1379). مواد تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی. ترجمه انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول (288 صفحه).

5- لسانی ح، مجتهدی م. (1381). مبانی فیزیولوژی گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم (725 صفحه).

6- Abu-Qaoud H (2007) Effect of scarification, gibberellic acid and stratification on seed germination of three pistachio species. Nablus,Palestine. An-Najah UIV.J.Res. (N.Sc), Vol 21.

7- Boyle T.H, Marco Trigiano M and Hamlin S.M (1994) Regulating Vegetative growth and growth and flowering with gibberellic acid plants and cultured phylloclaaes of crimson Giany easter cactus. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 119: 36-42.

8- Izzet,A.,Bekir E and Sarapkaya k (2010) Effects of boron and gibberellic acid on in vitro pollen germination of pistachio (Pistacia Vera L.). African Journal of Biotechnology, 9(32): 5126-5130.

9- Lin T.S and Crane J.C (1984) Effects of gibberellic acid on vegetative and in florescence buds of pistachio. Journal of the Ame. Soci. For Hort. Sci, 109: 39-42.

10- Moldibowska I (1960) Breaking the rest period in blackcurrants with gibberellic and low temperature. Annals of Applied Biology, 48: 811-816.

11- Nabil M and Ameen A (2007) Effect of soaking periods,gibberllic acid.and benzyladenin on pistachio seeds germination and subsequent seedling growth (Pistacia vera L.)vol (35)No(2)

12- Paiava E and Robitaille H (1978) Breaking bud rest on detached apple shoots: interaction of gibbrellic acid with some rest breaking chemicals. Hortscience, 13: 57-8.

13- Tzoutzoukou C and Pontikis C.A (1998) Effects of gibberellic acid on bloom advancement in female pistachio. J. Hort. Sci. & Biotech., 73 (4): 517-526.

14- Walker D.H and Donoho C.W (1959) Further studies of the effect of gibberellic acid on breaking the rest period or young peach and apple trees. Proceeding of the Amer. Soci. for Horb. Sci., 74: 87-92.

15- Webster D.H and Crowe A.D (1969) Effects of gibbrellic acid, Alar, ringing and thinning on Mc Intosh apple shape. Journal of the American society for Aort. Sci: 94: 308-10.

16- Weeaver R. J (1960) Effect of gibberelic acid on Fruit set and berry enlargement in seedless grapes of Vitis vinifera. Letters to Nature, 181: 851-852.