عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی

نویسندگان

1 مربی و دانشجوی دکتری/ گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد زراعت

چکیده

از میان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر اینکه موجب رشد و تولید و اشتغال در این بخش می‌شود، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین با سایر فعالیت‌ها، به رشد، تولید و اشتغال در سایر بخش‌ها نیز کمک می‌کند. در این راستا باید گفت که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی است. هدف اصلی این مقاله بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی طی سال‌های 1358-1390 می‌باشد. در این راستا از یک مدل همزمان استفاده شد که با توجه به آزمون‌های مختلف ازجمله قطری بودن و اریب همزمانی روش مناسب در تخمین آن به کار گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری دولتی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری خصوصی دارد؛ و از طرف دیگر قیمت محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی تأثیر مثبت دارد. درآمد نفتی و درآمدهای مالیاتی تأثیر مثبت در پرداخت اعتبارات به بخش کشاورزی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     اکبریان، ر. و ع. قائدی، (1390)، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره 3، 11- 48.

2-     امینی، ع. و ن. فلیچی، (1377)، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران، مجله برنامه‌وبودجه 33. 95-119.

3-     برانسون، و. (1378)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، نشر نی، تهران.

4-     تفضلی، ف. (1382)، نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان، نشر نی، تهران.

5-     حجتی، م. (1380)، توسعه کشاورزی و امنیت سرمایه‌گذاری، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 33، 31- 51.

6-   سعادت مهر، م. (1390)، بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره دوم، 163-187.

7-     سلطانی، غ. (1383)، تعیین نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 45، 87-112.

8-   شاکری، ع. و م. ح. موسوی، (1382)، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شماره 43 و 44.

9-   صامتی، م. و ب. فرامرز پور، (1383)، بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 45، 32- 56.

10- گجراتی، د. (1378)، مبانی اقتصادسنجی، جلد اول و دوم، ترجمه ح. ابریشمی، دانشگاه تهران، تهران.

11- مراد پور اولادی، م.، م. ابراهیمی و و. عباسیون، (1387)، بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 10(35)، 159 – 176.

12- میلر و راو (1370)، اقتصادسنجی کاربردی، ترجمه ح. ابریشمی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران.

13- نوارد،ع.(1345)، شرکت‌های تعاونی و بانک برای کشاورزان، انتشارات فاروس.

14-  نوفرستی، م. (1378)، ریشه واحد و هم جمعی در اقتصادسنجی، تهران، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

15- هادیان، الف. (1378)، بررسی رابطه بین پس‌‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تصحیح خطا، مجله برنامه‌وبودجه، شماره 45.

16- هژبرکیانی،ک. و الف. رحیم زاده، (1388)، رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر مدل رشد اقتصادی درون‌زا)، مجله دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 30.

17- یاوری، ک. و ن. مهرگان، (1382)، جریان‌های سرمایه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دهم، شماره 41 و 42، 76- 93.

18- یوسفی، م.ق. و ص. عزیز نژاد، (1388)، بررسی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نهم، شماره اول، 79-100.

19-   Alfonso, Herranz Loncan. (2006), Infrastructure Investment and Spanish Economic Growth 1850- 1935, Explorations in Economic History, Vol. 33, pp. 213-233.

20-   Breusch,T.& A. Pagan (1980), The LM test and its applications to modle specification in econometrics, Review of Economic Studies.225- 250.

21-   Fedderke, J.W., P. Perkins and J.M. Luiz. (2006), Infrastructural Investment in Long- Run Economic Growth: South Africa 1875-2001, World Development, Vol. 34, No. 6, pp. 1037-1059.

22-   Hausman, J. (1983), specification and estimation of simultaneous equations modle, In Z. Griliches & M. Intriligator, eds, Handbook of Econometrics.

23-   Khan M. & C. Reinhart (1990), Private investment & economic growth in developing countries.

24-   Loony R. E. (1999), Factors affecting private sector investment in agriculture.

25-   Seruvatu,E.& T. K. jayaraman (2001), Economics department reserve, Bank of fiji.

26-   Sundarijan v. & Thakur (1990), Public investment, crowed out & growth, a dynamic model applied to India & Korea, IMF staff papers.

Valadkani, Abbas, (2004), What Determines Private Investment in Iran? International Journal of Social Economics, Vol. 31, No. 5/6.