بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه گون بی‌خار Astragalus demavandicus در فصل رویش و چرا در البرز میانی

نویسنده

مربی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

گونه Astragalus demavandicus یکی از گون­های دائمی بی­خار و خوش‌خوراک مهم مراتع کوهستانی البرز میانی می­باشد. این‌گونه، سطح پراکنش وسیعی در ناحیه رویشی ایران و تورانی به‌خصوص منطقه نیمه استپی دارد. جزو گونه­های باارزش رجحانی بالا در مراتع کوهستانی الموت است اما فراوانی آن در مراتع کم است. بدین منظور مطالعه فوق جهت نشان دادن تغییرات میزان تولید و مصرف گیاه گون بی‌خار و خوش‌خوراک طی سال­های 1386 الی 1389 در مراتع سایت کوهستانی الموت قزوین انجام گردید. نتایج نشان می­دهد میانگین تولید گونه
 Astragalus demavandicus در سال 86 الی 89 به ترتیب 5/2، 6/2، 3/1 و 2/4 کیلوگرم در هکتار می‌باشد. همچنین میانگین مصرف گونه فوق 9/1، 4/2، 9/0 و 6/3 کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به سال­های 86، 87، 88 و 89 می‌باشد. تولید نسبی گونه Astragalus demavandicus در مرتع در سال­های 86، 87، 88 و 89 به ترتیب 1/0، 2/0، 1/0 و 3/0 درصد و مصرف نسبی آن نیز 1/0، 4/0، 1/0 و 6/0 درصد می‌باشد. تعیین تغییرات میزان تولید در فصل رویش و تغییرات میزان مصرف در فصل چرا گیاهان مرتعی موجب مدیریت برنامه‌ریزی تولید و مصرف پایدار در مرتع خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- آذرنیوند ح، زارع چاهوکی م، (1387)، اصلاح مراتع، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص 354.

2- اکبرزاده م، (1375)، دستورالعمل طرح ملی بررسی تأثیر قرق در وضعیت، گرایش و تولید مراتع طبیعی مناطق مختلف اکولوژیک، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.

3- ترکان ج، ارزانی ح، (1381)، بررسی رابطه تعادل دام و مرتع باکیفیت علوفه. تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 8 .

4- سندگل ع، (1381)، بررسی اثر سیستم‌ها و شدت‌های چرا بر خاک، گیاه و دام در چراگاه Bromus tomentellus. رساله دکترای علوم مرتع‌داری دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی.

5- مقدم م، (1377)، مرتع و مرتع‌داری. انتشارات دانشگاه تهران.

6- خلیلی ع، (1360)، شناخت اقلیمی استان یزد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 116ص.

7- Adams D.C, Shortand R.E and Knapp B.W (1987) Body size and body condition effects on performance and behavior of grazing beef cows. Nutr. Rep. Int. 35: 269-277.

8- Arzani H (1994) Some aspect of estimating short term and long term rangeland carrying capacity in the western division of new thouth- wales Ph.D.thesis. University of new south Wales, Australia.

9- Hart R.H (1987) Economic analysis of stocking rates and grazing systems. In: Proc. Range Beef Cow Symp. X, Cheyenne,WY. Pp: 163-172.

10- Holscher C.E and Woolfolk E.J (1953) Forage utilization by cattle on Northern Great Plains ranges, USDA Circular No: 918, Washington, DC.

11- Lyons,R.K.andMachen R.V (2002) Intepreting Grazing Behavior,Texas agriculture extention service. Texas and M university system.

12- Steven H (2009).Sheep Grazing Management. Animal Scientist, Sheep, Virginia Tech, Pp: 366-410.