بررسی اثر متقابل بور و اسید جیبرلیک بر کاهش درصد پوکی دو رقم پسته در قزوین

نویسندگان

1 کارشناس/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

2 کارشناس/ اداره کل منابع طبیعی مازندران

چکیده

استان قزوین یکی از مناطق مهم کشت پسته در ایران می‌باشد. از مشکلات باغات پسته در قزوین عملکرد پایین، درصد پایین تشکیل میوه و درصد پوکی می‌باشد. بور و اسید جیبرلیک از عوامل مؤثر در تشکیل میوه و نیز کاهش درصد پوکی پسته می‌باشند؛ بنابراین، پروژه حاضر به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه عامل 1- محلول‌پاشی بور در سطوح (0، 3 و 5 در هزار) 2- محلول‌پاشی اسید جیبرلیک در سطوح (0، 2500 و 5000 میلی‌گرم در لیتر) و 3- رقم در دو سطح (فندقی و کله بزی) با 18 تیمار و در سه تکرار، در یکی از باغات پسته بوئین‌زهرا از سال 87 تا 89 به مدت سه سال به مرحله اجرا درآمد. نتایج نشان داد که اثر اصلی بور و اسید جیبرلیک و اثرات متقابل آن‌ها تأثیر معنی‌داری در کاهش درصد پوکی پسته داشتند و کمترین درصد پوکی به میزان 21/15 درصد مربوط به تیمار محلول‌پاشی 5000 میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک و 5 در هزار بور در سطح یک درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- فکری م، ملکوتی م.ج، کلباسی م، (1378)، بررسی اثرات محلول‌پاشی بور در وضعیت عناصر غذایی برگ، تشکیل میوه، کیفیت و عملکرد درختان پسته. چکیده مقالات ششمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2- سیدی م، لسانی ح، بابا لار.م، (1379) اثر محلول‌پاشی بور و روی بر صفات کمی و کیفی میوه پسته. دومین کنگره علوم باغبانی سال 1379، تهران. ایران.

3- ملکوتی م.ج، طباطبایی ج، متشرع زاده ب، (1377)، عوامل مؤثر در تشکیل و جلوگیری از ریزش میوه در باغ‌های کشور. نشریه فنی شماره 28، نشر آموزش کشاورزی، تهران، ایران.

4- Boyle T.H, Marco trigiano M, Hamlin S.M (1994) Regulating Vegetative growth and flowering with gibberellic acid in intact plants and cultured phylloclaaes of crimson Giany easter cactus. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 119: 36-42.

5- Davison R. M (1960) Fruit-setting of apples using gibberellic acid. Letters to nature, 181: 681-682.

6- Erik J.H (1991) Sour cherry trees respond to foliar boron applications, Horticulture plant nutrition, 26 (9): 1142-1145.

7- Fregoni M, Scienza A, Miravalle R (1978) Studies on the role of boron in the flord biology and fruiting of gragpevine. Proceeding of conference fruit plant fertiliy. Hort. Abs. Vol 64.

8- Lin T.S, Crane J.C, Ryugo K (1984) Effects of gibberelic acid on Vegetative and inflorescence buds of pistachio. Journal of the American society for Horticultural science 109: 39-42.

9- Pakkish Z, Rahemi M (2005) Effects of gibberelic acid application on reduction of hull splitting, aflatoxin content and quality of pistachio nut. J. Sci. & Technol. Agri. & Natur. Resour., Vol. 9, No. 3, Isf. Univ. Technol., Isf., Iran.

10- Peryea F.J (2002) Properties and performance of boron spray products for apple. Proceeding of International Symposium on Foliar Nutrition of Perennial Fruit Plants. Acta Horiculturae, 594: 211-215.

11- Sotomayor C, Slica h, Castro J (2002) Effectiveness of boron and zinc foliar sprays on fruit setting of two almond cultivars. ISHS Acta Horticulturac 591 (Abstaracts).

12- Tzoutzoukou C.G, Shackel C.A, Tolia-Marioli A (1998) Effects of gibberellic acid on bloom advancement in female pistachio (Pistacia vera L.). Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 73 (4): 517-526.

13- Weaver R.J (1960) Effect of gibberellic acid on fruit set and berry enlargement in seedless grapes of vitis vinifera. Letters to nature, 181: 851-852.