اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین

نویسندگان

1 استادیار/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

2 دانشیار/ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

3 دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

چکیده

 این پژوهش به‌منظور تعیین نوع و مقدار اسیدهای چرب و توکوفرول‌های موجود در روغن دانه‌های کاپرCapparis spinosa L. جمع‌آوری‌شده از استان قزوین انجام شد. روغن دانه‌های گیاه موردبررسی به روش سوکسله و با استفاده هگزان نرمال استخراج گردید. سپس به‌منظور تعیین اجزای تشکیل‌دهنده روغن، نمونه‌ها به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی آنالیز شدند. نتایج نشان داد که دانه‌های کور جمع‌آوری‌شده از استان قزوین حاوی 63/29 درصد روغن بودند. در بین اسیدهای چرب بیشترین آن‌ها مربوط به لینولئیک اسید (6/47%) بود. اولئیک اسید (1/22%)، سیس­اولئیک (9/16%) و پالمتیک اسید (1/7%) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. استرول‌ها 27/0% روغن را تشکیل دادند که سیتواسترول با 1/52% بیشترین مقدار بود. از دیگر ترکیب‌های تشکیل‌دهنده روغن، توکوفرول­ها بودند که گاما توکوفرول با 65/43% بالاترین مقدار اندازه‌گیری شده بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، دانه کور حاوی مقدار زیادی روغن و اسیدهای چرب ضروری و توکوفرول می‌باشد که ازنظر دارویی، صنعتی و تغذیه‌ای از ارزش بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Abidi SL (2001) Chromatographic analysis of plant sterols in foods and vegetable oils. J. Chrom. A. 935: 173-201.

2. Afsharypuor S, Jeiran K, Jazy AA (1998) First investigation of the flavorprofiles of leaf, ripe fruit and root of capparis spinosa var. mucronifolia from Iran.Pharm.Acta Helv. 72: 307-09.

3. Akbarinia A, Babakhanlou P (2003) Collection and identification of medicinal plants of Qazvin province. Iranian Med and Arom plant Res; 16:1-41[In Persian].

4. Akgul A, Ozcan M (1999) Some compositional characteristics of capers (Capparis spp) seed and oil. Grasas Aceites.50: 49–52.

5. AOCS (1993) Official Methods and recommended practices of the American Oil Chemists’.Society, 4thEd. Champaign. IL: AOCS Press.

6. Germano MP, De Psqualie R, D’Angelo V, Catania S,Silvaria V, Costa C (2002) Evaluation of extracts and isolated fraction from Capparis spinosa L. buds as an antioxidant source. J. Agric.Food Chem 50: 1168–71.

7. Hashemi Tonekaboni E (1985) The Testing of Oils and Fats. University Publish Centre, Tehran, pp: 1-12 -3.

8. Matthaus B, Özcan M (2005) Glucosinolates and fatty acid, sterol, and tocopherol composition of seed oils from Capparis spinosa var.spinosa and Capparis ovata desf. var. canescens (coss.) heywood. J.Agric. Food Chem. 53: 71-16-41.

9. MatthäeusB, Özcan M (2005) Lucosinolates and fatty acid, sterol, and tocopherol composition of seed oils from Capparis spinosa var. spinosa and Capparis ovate Desf. var. Canescens (coss.) Heywood. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(18): 71-16-41.

10. Polat M (2007) Capparis spinosa L. (Capparidaceae): Review Journal of Scince, 7(1): 35-48.

11. Saffarpour s, Givianrad MH, Beheshti P. 2012. Detection and determination of antioxidant compounds of seed oil of Capparis spinosa L. in Iran. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 28(1):153-60.

12. Sharaf Mel-Ansari MASaleh NA (2000) Quercetin triglycoside from Capparis spinosa. Fitoterapia.  71(1):46-9.

13. Tlili N, Munne-Bosch S, Naseri N, Saadaoui E, Khaldi A, Trili S (2009) Fatty Acids, Tocopherols and Carotenoids from Seeds of Tunisian Caper “Capparis spinosa” Journal of Food Lipids.16: 452–64.

14. Tlili N, Naseri N, Saadaoui E, Khaldi A, Trili S (2010) Sterol composition of caper (Capparis spinosa) seeds. African Journal of Biotechnology 9(22): 3328–33.

15. XIE  Li-Qiong, MA  Dong-Jian, XUE  Shu-Yuan, TIAN  Cong (2007) Study on Naphtha and Fatty Acid by GC-MS in Capparis spinosa L.Fruit.28(5):22­4.

 
16. Zargari A (1992) Herbal Medicine, Tehran: Tehran University Press. pp: 249-54. [Persian].