کارایی علف‌کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون در کنترل علف‌های هرز گندم

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

2 استاد/دانشگاه تهران-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج

3 مدیر حفظ نباتات/ سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده

 در استان لرستان استفاده از علف‌کش‌های جدید دو منظوره در کنترل علف‌های هرز گندم در حال گسترش است ولی کارایی بعضی از آن‌ها بعد از مدتی استفاده، کاهش یافته می‌شود. از این رو کارایی علف‌کش دو منظوره جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون قبل از استفاده وسیع در سطح استان، در منطقه الشتر، به صورت یک طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مقایسه با علف‌کش مرسوم کلودینافوپ مورد استفاده در منطقه در سال
89- 88 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که علف‌کش متوسولفورون + سولفوسولفورون هیچ­گونه تأثیری بر علف‌های هرز باریک برگ نداشت و وزن خشک باریک برگ‌ها در این تیمار بیش از 45 گرم در مترمربع بود و این علف‌های هرز به مرحله تولید بذر رسیدند. درصد خسارت بر این علف‌های هرز ناشی از مخلوط تریبنورون + کلودینافوپ بیش از 98 درصد بود. وزن خشک علف‌های هرز پهن برگ در این دو تیمار تفاوتی با هم نداشت و علف‌های هرزی مانند کمندی و شلمی در تیمار جدید علف‌کش به خوبی کنترل شد. عملکرد گندم در تیمار متوسولفورون + سولفوسولفورون کمتر از 5/3 تن در هکتار بود که با شاهد بدون کنترل تفاوت معنی­داری در سطح 5 درصد نداشت و نتایج آزمایش نشان داد که علف‌کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون به دلیل عدم کارایی ‏روی باریک برگ‌ها نمی‌تواند در منطقه لرستان کارایی خوبی را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-       Zand, E. and Bagestani, M. 2008.  Review on 5 research years of resistant of weed in agro ecosystem. Second key article weed science conference. Mashhad. 99-113.

2-       Sasanfar, H. and zand, E. 2008. Management of resistant weed to herbicide in agro ecosystem.  Zeyton Journal. 196:1-13.

3-       Montazeri, M. 2007. Effect of wild out (Avena fatua L.) and (Brassica Kaber L.) with different density on yield of wheat. Pajuhesh and sazendegi Journal. 74:1-7.

4-       Beckie, H. J. 2006. Herbicide-resistant weeds: Management tactics and practices. Weed Technology. 20:793-814.

5-       Evans, R. Thill, D. Tapia, L. 1991. Wild oat and spring barely density affects     spring barely grain yield. Weed Technology 5: 33-39.

6-       Zand, E., Bena Kashani, F., Alizadeh, H.M., Soufizadeh, S., Ramezani, K., Maknali, A., Fereidounpoor, M., 2006. Resistance to aryloxyphenoxypropionate herbicides in wild oat (Avena ludoviciana). Iranian J. Weed Science. 2, 17–31.

7-       Baghestani, M.A., Zand, E., Soufizadeh, S., Eskandari, A., PourAzar, R., Veysi, M., Nassirzadeh, N., 2006. Efficacy evaluation of some dual purpose herbicides to control weeds in maize (Zea mays L.). Crop Protection, in press, doi:10.1016/j.cropro.2006.08.013.

8-       Baghestania, B.  Zanda, E.  Soufizadeh, S. Jamalid, M. and Maighanya, F. 2007. Evaluation of sulfosulfuron for broadleaved and grass weed control in wheat (Triticum aestivum L.) in Iran. Crop Protection. 26; 1385–1389.