مدیریت بهینه مصرف کودهای نیتروژنه به منظور افزایش کارایی کود در گندم

نویسنده

عضو هیأت علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده

این پژوهش به منظور افزایش کارایی کودهای نیتروژنه با 7 تیمار شامل: شاهد (مصرف تمامی کودها بر مبنای آزمون خاک به جز نیتروژن)، مصرف اوره (150 کیلوگرم نیتروژن) در سه تقسیط، مصرف کود بر مبنای عرف زارعین، مصرف اوره در دو تقسیط (حذف اوره پایه)، تأمین تمام اوره از منبع اوره با پوشش گوگرددار قبل از کاشت، تأمین یک سوم اوره پایه از منبع اوره با پوشش گوگرددار + دو سرک اوره، تأمین یک سوم اوره پایه از منبع کود کامل ماکرو + دو سرک در 2 محل با بافت‌های مختلف در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به مرحله اجرا درآمد. صفات مورد اندازه گیری در این طرح شامل عملکرد دانه، بازیافت زراعی و بازیافت نیتروژن بود. نتایج حاصله از طرح نشان داد: استفاده از تیمار هفتم (ازت از منبع کود کامل ماکرو + سرک اوره +  سرک اوره) در مکان با بافت لوم به میزان 5039 کیلوگرم در هکتار بیشترین میزان عملکرد دانه گندم را داراست که نسبت به تیمار شاهد 2011 کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد نشان می‌دهد. در مکان با بافت لوم بیشترین بازیافت زراعی از تیمار هفت (تأمین یک سوم اوره پایه از منبع کود کامل ماکرو + دو سرک اوره) به میزان 41/13 کیلوگرم در کیلوگرم کود به دست آمده است. در مکان با بافت کلی لوم نیز بیشترین بازیافت زراعی از تیمار هفتم به میزان 17/12 کیلوگرم در کیلوگرم کود به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-   رضایی، ح و م. ج. ملکوتی. 1382. راه‌های افزایش کار آیی ازت و جلوگیری از هدر رفتن آن. صفحات 49-39 کتاب اصول تغذیه ذرت. (مجموعه مقالات). چاپ اول، ملکوتی، م.ج. و غیبی، م.ن. انتشارت سنا، تهران، ایران.

2-   لطف الهی، م. و م. ج. ملکوتی و ح. صفاری.1383. افزایش کار آیی نیتروژن با استفاده از اوره با پوشش گوگردی در خاک‌های با بافت سبک. روش نوین تغذیه گندم (مجموعه مقالات). صفحات 759-751. چاپ اول. انتشارات سنا، تهران، ایران.

3-   ملکوتی، م. ج. 1384. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران. چاپ سوم. با تجدید نظر بنیادی. انتشارت سنا، تهران، ایران.

4-   ملکوتی، م. ج و محمد، بابا اکبری. 1384. ضرورت افزایش کار آیی کودهای نیتروژن در کشور قسمت اول. تعاریف و مثال‌های کاربردی. نشریه فنی شماره 425. انتشارات سنا.

5-       Fan, X., Li, F., Lin, F. and D. Kumar. 2004. Fertilization with a new type of coated urea : Evaluation for nitrogen efficiency and yield in winter. Journal of plant Nutrition, 25: 853-856.

6-       Lopez-Bellido. L. Lopez-Bellido, R.J. and R. Redondo. 2005. Nitrogen efficiency in wheat under rainfed mediterranean conditions as affected by split nitrogen application. Field crops Research, 92: in press (www. Elsevier. Com/locate/fer).

Raun, W.R. and G.V. Sohnson. 1999. Improving nitrogen use efficicency for cereal production. Agronomy Journal, 91: 387-363.