تأثیر بور و اسید جیبرلیک بر روی افزایش درصد خندانی دو رقم پسته در قزوین

نویسندگان

1 محقق/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

2 کارشناس ارشد/ اداره کل منابع طبیعی استان قزوین

چکیده

استان قزوین یکی از مناطق مهم کشت پسته در ایران می‌باشد. از مشکلات باغات پسته در قزوین عملکرد پایین، درصد پایین تشکیل میوه و درصد خندانی می‌باشد. بور و اسید جیبرلیک از عوامل موثر در تشکیل و حجم میوه و نیز افزایش درصد خندانی پسته می‌باشند. بنابراین، پروژه حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه عامل 1- محلول­پاشی بور در سطوح (0، 3 و 5 در هزار) 2-  محلول­پاشی اسید جیبرلیک در سطوح (0، 2500 و 5000 میلی گرم در لیتر) و3-  رقم در دو سطح (فندقی و کله بزی) با 18 تیمار در سه تکرار، در یکی از باغات پسته بوئین‌زهرا از سال 87 تا 89 به مدت سه سال به مرحله اجرا در آمد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد خندانی مربوط به تیمار اثر متقابل بور (محلول­پاشی 5 در هزار) و اسید جیبرلیک (محلول­پاشی 2500 پی پی ام) به میزان 04/88 درصد در هر دو رقم در سطح 5 درصد معنی­دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     فکری، م. ملکوتی، م. ج و کلباسی، م. 1378. بررسی اثرات محلول­پاشی بور در وضعیت عناصر غذایی برگ، تشکیل میوه، کیفیت و عملکرد درختان پسته. چکیده مقالات ششمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2-     ملکوتی، م.ج. طباطبایی، ج و متشرع زاده، ب. 1377. عوامل مؤثر در تشکیل و جلوگیری از ریزش میوه در باغ‌های کشور. نشریه فنی شماره 28، نشر آموزش کشاورزی، تهران، ایران.

3-       Boyle, T. H., Marco trigiano, M. and Hamlin, S. M. 1994. Regulating Vegetative growth and flowering with gibberellic acid in intact plants and cultured phylloclaaes of crimson Giany easter cactus. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 119: 36-42.

4-       Davison, R. M. 1960. Fruit-setting of apples using gibberellic acid. Letters to nature, 181: 681-682.

5-       Lin, T.S., Crane, J.C. and Ryugo, K. 1984. Effects of gibberelic acid on Vegetative and inflorescence buds of pistachio. Journal of the American society for Horticultural science 109: 39-42.

6-       Tzoutzoukou, C. G.,  Shackel , C. A. and  Tolia-Marioli, A. 1998. . Effects of gibberellic acid on bloom advancement in female  pistachio  (Pistacia vera L.). Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 73 (4): 517-526.

7-       Weaver, R. J. 1960. Effect of gibberellic acid on fruit set and berry enlargement in seedless grapes of vitis vinifera. Letters to nature, 181: 851-852.