مطالعه بیولوژی زنجره پسته در شرایط اقلیمی استان قزوین

نویسندگان

1 مربی / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

2 مربی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

زنجره پسته، از آفات مهم پسته استان قزوین می­باشد. به منظور کاهش خسارت این آفت بیولوژی آن در منطقه قزوین مورد مطالعه قرار گرفت، بدین منظور در منطقه فوق 2 باغ و از هر باغ 10 درخت در نظر گرفته شد، اوایل فروردین ماه روی هر یک از درختان 4 عدد تله زرد نصب گردید و هر 3 روز یک بار مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده وبا توجه به شرایط متفاوت آب و هوایی سالانه، حدوداً ظهور زنجره­های زمستان گذران از هفته دوم و. تخم‌ریزی از هفته سوم فروردین ماه به بعد شروع شد ظهور پوره­ها از اوایل اردیبهشت و ظهور
زنجره­های نسل جدید از اواسط خرداد ماه ثبت شد زمستان گذرانی به صورت حشره بالغ اواخر مهر ماه بود. بدین ترتیب دوره ظهور حشرات کامل نسل زمستانه، دوره تخم‌ریزی و دوره تفریخ تخم‌ها به ترتیب 2 ماه، 1 ماه و 1 ماه ثبت گردید. طول دوره پو رگی 5 هفته و میانگین خسارت وارده به هر خوشه 1/79% بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     ابریشمی، محمد حسن 1373. پسته ایران، شناخت تاریخی. تهران، مرکز نشر دانشگاهی: 669 صفحه.

2-     تقی­زاده، فیروز. 1351. آفات مهم پسته ایران. سازمان ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، نشریه شماره 11 . 16 صفحه.

3-     تقی­زاده، فیروز و صفوی،.محمد  1339 آفات پسته ایران و طرز مبارزه با آن‌ها. انتشارات اداره کل بررسی آفات نباتی: 72 صفحه.

4-     دواچی، عباس1317. زنجره پسته و روش مبارزه با آن. مجله فلاحت.شماره 6.

5-     زنوزی، هدایت اله. 1337. زنجره پسته و طرز مبارزه با آن. سازمان ترویج کشاورزی ایران. نشریه شماره 34. 14 صفحه.

6-     کوثری، محمد.1321. پسته کاری و دفع آفات پسته در کرمان. مجله نامه کشاورزی، 9 : صفحات 9و10.

7-     کوثری، محمد 1315. آفات پسته و طرز دفع آن‌ها. مجله فلاحت، شماره 6.

8-     کریوخین، گیورکی و تقی­زاده، فیروز .1325. آفات پسته در ایران.نشریه موسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی،1: ص 2-4.

9-       Anonymous. 2003Idiocerus stali. www. PRI. iR.

10-   Mourikis, P, A., Sourgianni, A. T. and Chitzanidis, A. 1997. Pistachio nut insect pests and means of control in Greece. II international symposium pistachio and almonds.

11-   Yanik, E and Yucel, A. 1998. The pistachio pests, Their Population development and damage state in sanliurfa province. Resources. Ciheam. Org. 301-309.