تأثیر برخی از عناصر ماکرو و میکرو بر خواص کمی و کیفی انگور بی‌دانه در قزوین

نویسنده

استادیار / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

یکی از مهم‌ترین عواملی که ویژگی‌های کمی و کیفی و باردهی انگور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تغذیه بهینه می‌باشد. کاربرد صحیح عناصر غذایی و مواد آلی مورد نیاز گیاه علاوه بر توسعه و رشد و نمو گیاه کارایی کود را افزایش داده و سبب صرفه­جویی و عدم آسیب به محیط زیست می‌گردد. به منظور  تأثیر برخی از عناصر غذایی ماکرو و میکرو بر خواص کمی و کیفی انگور بی‌دانه تحقیقی در ایستگاه تحقیقاتی اسماعیل آباد قزوین به اجرا درآمد. این طرح در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار طی دو سال اجرا شد. تیمارها شامل مصرف کودهای 1- نیتروژن و فسفر 2- نیتروژن، فسفر و پتاسیم 3- نیتروژن، فسفر، پتاسیم و گوگرد، 4- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد و منگنز، 5 - نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز و روی 6- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روی و آهن 7- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روی، آهن و مس 8- نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منگنز، روی، آهن، مس و بور بودند. کودهای فسفره، پتاسیمی و گوگردی در ابتدای فروردین ماه به صورت خاکی و عناصر ریزمغذی و نیتروژن با شروع فصل رشد قبل از گل­دهی مصرف گردید. صفات عملکرد میوه، وزن خوشه، وزن حبه، طول خوشه، قطر حبه، بازارپسندی، میزان اسیدیته، درصد قند و عناصر ریزمغذی موجود در عصاره میوه اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که در اکثر پارامترهای مورد اندازه­گیری بین تیمارهای اعمال شده با عناصر ریزمغذی نسبت به شاهد اختلاف معنی­داری بدست آمد و بیشترین میزان عملکرد مربوط به تیمار 8 بود و در تیمارهای اعمال شده با عناصر ریزمغذی اختلاف مشهود نبود. بیشترین میزان وزن خوشه مربوط به تیمار 6 و 8 با 247 گرم، بیشترین میزان وزن حبه مربوط به تیمار 4 و 8  با 1/2 گرم، بیشترین میزان طول خوشه مربوط به تیمار 7 و 8 بالغ بر 24 سانتی­متر، بیشترین میزان قطر حبه مربوط به تیمار 4، 6 و 8 به میزان 15 میلی­متر و بهترین بازارپسندی مربوط به تیمار 4،7 و 8 با امتیاز 18 (از 20) و بیشترین درصد قند مربوط به تیمار 4، 6 و 7 بالغ بر 20 درصد بدست آمد. که ضرورت مصرف پتاسیم و ریزمغذی ها به همراه گوگرد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     طلایی، ع. 1377. فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران. 423ص.

2-     ملکوتی، م.ج.، ع.ر.سالاری، م. شهابیان.، م.مستشاری و د. کلهر. 1379. شناخت ناهنجاری‌های تغذیه انگور و ارائه راه حل‌های کاربردی برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت آن‌ها در کشور. مجله علوم خاک و آب. 130-126:12.

3-       Alleweldt, G., H. During and A.M.A. Elsese. 1984. The influence of nitrogen fertilization and water supply on photosynthesis, transpiration and dry matter production in grape vins. Plant Res. Dev. 20:45-58.

4-       Bradvo, B.A., J.V. Possingham and G.H. Neilen. 2000. Effect of minral and salinity on grape production and wine quality. Acta Hort. 512:23-30.

5-       Crespan, G.,C.Zenarola, G. Golugnati, F. Bregant, F. Gallas and I. Tonetti. 2000. Fertilizer. Procedures and response of vines, Preliminary results of an investigation in cabernet sauvig non-Notiziario-ERSA. 13:21-24.

6-       Dhillion, W.S., A.S. Bindra and B.S. Brar. 1992. Effect of graded doses of nitrogen on vine growth, Fruit yield and quality of Perlette grape. Acta Hort. 321:667-671.

7-       Elgarhy, H.T. 1990. Effect of fertilization and gibberellic acid on growth, yield, uptake, of some elements and quality of white Banaty seedless grapevines. M.S.c. Thesis, Faculty of Agar, Minia Univ.

8-       Hajiamiri, A., and Sanei Shriatpnahi, M. 1997. Determination of local grape cultivars in Kermanshah (Sahneh). Seed and Plant 12(4): 24-41.

9-       Mirabdolbaghi, M.J. 1997. Influnce of N and K fertilizers on nutritional contents, yield and fruit quality of red delicious apple cultivar. Seed and Plant 12(4):1-10.

10-   Motamed, A. 2005. Effects of different quantities of sulphure and boron on quantative and qualitative of Wheat cultivar Pishtaz. Seed and Plant. 22: 273-276.

11-   Morshedi, A. 2001. Effects of nitrogen, boron and zinc spray on grapevine fruit set. Proceedings of the 7th Iranian Soil Science Congress, Tehran, Iran. pp. 494-495.

12-   Nejatian, M.A. 2006. Collection and Preliminary evaluation of grape vine cultivars of Qazvin Province. Seed and Plant. 22: 319-338.

13-   Pea ciock, W.L, L.P. Christen and F.E. Broadbent. 1989. Uptak, storage and utilization of soil applied nitrogen by Thompson seedless as affected by time of application. Amer. J. Enol. Vatic. 40:16-20.

14-   Shim, K.K., J.S. Titus and W.E. Splittstoesser. 1972. The utilization of past harvest urea sprays by senescing apple leaves. J. Amer. SOC. Hoer. Sci. 97:592-596.

15-   Southwich, S.M. and W. Olson. 1996. Optimum timing of Potassium Nitrate spray application to French prune trees. J.Amer. Soc. Hort. Sci. 121:326-333.

16-   Tagliavini, M.M. Quartieri and P. Millard. 1997. Remobilized nitrogen and root uptake of nitrate for spring leaf growth, flowers and developing fruit of pear (Pyrus communis Li) trees. Plant Soil. 195:137-142.

Yamdagni, R., Singh, D., and Jindal, P.C. 1979. A note on effect of zinc spray on yield and quality of Thompson seedless grapes. Indian Journal of Agricuture Research. 13:117-118.