تأثیر روش های مختلف کوددهی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور در قزوین

چکیده

یکی از مهمترین نهاده­های کشاورزی برای افزایش تولید محصول در واحد سطح مصرف صحیح کودهای شیمیایی و آلی است که استفاده از آنها برای افزایش عملکرد محصولات کشاورزی نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای جهان سوم نیز موفقیت آمیز بوده است. به منظور تأثیر روش­های کوددهی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی اسماعیل آباد قزوین به اجرا درآمد. تیمارها شامل: 1- شاهد (شرایط باغدار) 240 گرم اوره + 240 گرم سوپر فسفات تریپل برای هر تاک  2- Fruit set + تیمار شاهد (20گرم اوره+ 20 گرم اسید بوریک + 20 گرم سولفات روی با غلظت 5 در هزار در 4000سی­سی آب)  3- محلول­پاشی کامل (200 گرم اوره+ 100 گرم سوپر فسفات + 200 گرم سولفات پتاسیم + 50 گرم سولفات منیزیم + 30 گرم سولفات منگنز + 10 گرم سولفات مس+ 20 گرم اسید بوریک + 20گرم سکوسترین آهن) برای هر تاک با غلظت 5 در هزار  4- مصرف خاکی تیمار سوم به صورت چالکود به همراه 5 کیلوگرم کود حیوانی پوسیده برای هر تاک  5 – تیمار سوم + تیمار چهارم (محلول­پاشی + چالکود کود کامل) می باشد. فاکتورهای عملکرد، وزن خوشه و بازارپسندی اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که مصرف کود در افزایش کمیت و کیفیت انگور قابل توجه می­باشد، عملکرد انگور در هکتار در روش محلول­پاشی نسبت به شاهد 95 درصد افزایش یافته است ولی اختلاف آن با تیمار چالکود که 246 درصد بیشتر از شاهد بوده است کاملاً آشکارا می­باشد و به خوبی برتری روش چالکود و تلفیق چالکود و محلولپاشی کود کامل را بر روش محلول­پاشی در عملکرد انگور را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     امیدی، ل.، مظفری، و.، تاج آبادی پور، ا و دشتی، ح. 1388. تأثیر مصرف خاکی و محلول­پاشی روی و مس بر خصوصیات کمی و کیفی پسته. مجموعه خلاصه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان، ایران.

2-     شهابیان، م. 1376. تعیین اثرات برخی عناصر غذایی اصلی و ریزمغذی­ها در بهبود کیفی و کمی انگور در قزوین. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3-     شیری، محمد و ملکوتی، محمد جعفر. 1380. بررسی عکس­العمل درختان آلو، انگور، بادام و زردآلو نسبت به مصرف متعادل کودها. نشریه فنی 220. نشر آموزش کشاورزی.

4-     ملکوتی، محمد جعفر و طباطبایی، سید جلال.1380. مدیریت تغذیه بهینه در باغ­های میوه کشور. انتشارات سنا.

5-       Agaeue, N. A. 1984. Effect of microelements of grapevine yield and quality. Sadouo Dstvo, vingradstroi, Vinodelie, Moldavi: No: 8, 41-42. Bako, Azarbayjan.

6-       Amberger, A., A.F.A. Fawazi, and M.M. EL-Fouly. 1988 . Diagnosis and remedial measures of microelements problems in grape grown on calcareous soils in Egypt. Agron. China 32:41-53

Maherkar, v. K., Patil, V.K. and Devyire, D.V. 1986. Effect on N,P,K and Zn on Thompson seedless vine trained on head system. II. Effect on yield. Research Journal, 10:125-129.