اثر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر باکتری عامل بیماری سرطان طوقه و چند صفت باغی قلمه‌های دو رقم انگور تجاری

نویسندگان

مربی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

 با هدف بررسی اثر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر کاهش جمعیت باکتری عامل بیماری سرطان طوقه در قلمه‌های تهیه شده از پایه‌های مادری آلودة دو رقم انگور تجاری شامل سفید بیدانه و حسینی، آزمایشی به صورت کرت­های دو بار خرد شده با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در 4 تکرار طی سال‌های 1385-1383 در ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد و ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان انجام شد. ارقام به عنوان فاکتور اصلی، تیمارهای حرارتی در چهار سطح به عنوان فاکتور فرعی و تیمارهای شیمیایی نیز در چهار سطح به عنوان فاکتور فرعی- فرعی (زیر فرعی) مورد بررسی قرار گرفتند. به دنبال ریشه زایی و رشد قلمه­ها، طی 2 سال اثر تیمارها بر میزان کاهش جمعیت باکتری در قلمه‌ها، درصد جوانه‌های زنده، زمان شروع رشد جوانه‌ها، اندازه وزن ریشه تولیدی، وزن کل نهال در سال اول و زمان شروع گل‌دهی یادداشت گردید. تجزیه واریانس با نرم افزار MSTAT-C و مقایسه میانگین با آزمون LSD انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارها در هر دو رقم بر کاهش جمعیت باکتری یکسان بوده و تیمارهای توأم گرما درمانی با 60 درجه سانتی­گراد به مدت 15 دقیقه به همراه مصرف مواد شیمیایی بیشتر از 95% باکتری را از بین برده ولی بیش از 50% مرگ جوانه‌ها را به دنبال داشته است، ولی تیمار 50 درجه به مدت 30 دقیقه با ترکیب شیمیایی اریترومایسین و استرپتومایسین سولفات 1 در هزار بدون داشتن اختلاف معنی­داری با تیمار 60 درجه سانتی­گراد از لحاظ باکتری­زدایی، با بیش از 90% کاهش جمعیت باکتری و بیش از 72% زنده ماندن جوانه‌ها، نتیجه رضایت بخش تری را در باکتری­زدایی از قلمه‌های در حال رکود داده است. برتری صفات با ارزش نظیر میزان ریشه­زایی قلمه‌ها (325/197 گرم در نهال) و میزان عملکرد در سال سوم (684 گرم‌ در هر نهال) مربوط ‌به تیمار مذکور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     الهی نیا، سید علی. 1377 . قارچ شناسی و بیماری‌های گیاهی مقدماتی، صفحه (393-381) انتشارات دانشگاه گیلان،421 ص.

2-     پیغامی، ابراهیم. 1372 . بیماری‌های مهم درختان میوه ، صفحه (169-165) انتشارات عمیدی تبریز،244ص.

3-     حسن زاده، نادر. 1374 . اصول و روش‌های باکتری شناسی گیاهی. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،541ص.

4-     فاتحی پیکانی، حسین. 1376. بررسی سرطان طوقه مو در مناطق کرج و تاکستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی کرج.

5-     محمود زاده، حسن. 1379. مطالعه و بررسی بیماری سرطان طوقه و ریشه در موستان­های ایران، پایان‌نامه دکتری رشته باغبانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.

6-       Bazzi, C; C, Prazza; T.J. Burr; C.L. Moore and F. Aclerio.1991. Hot Water treatments of dormant grape cuttings: Its effects on Agrobacteriam tumefaciens and on grafting and growth. Vitis 30:3,177-187.

7-       Burr, TJ; K. Ophel; B.H. Katz and A. Kerr.1989. Effects of hot water treatments on Systemic Agrobacterium tumefaciens biovar 3 in dormant grape cuttings. Plant Disease.73: 3,242-245.

8-       Fahy, P.C. and G.L. Perseley. 1983. Plant bacterial disease: A diagnostic guide. Academic Press. Australia. 378 p.

9-       Fatehy Paykani, H. 1997. Study on grape crown gall disease in Karaj and Takestan Region. MSc Thesis. University of Tehran, Karaj Faculty of Agriculture, plant protection course.

10-   Goussard, PQ.1997.Effects of hot Water treatments on vine cutting and one year–old grafts.

11-   Ophel, K; P. Nicholas; P. Magarey and A. Bass.1995. Hot water Treatments of dormant grape cutting, reduced crown gall disease incidence in a field nursery. American Journal of Enology and Viticulture. 41:4,325-326.

12-   Perry, K.L. and C.I. Kado. 1982. Characteristics of Ti plasmid from broad- host- range and ecologically specific biotype 2 and 3 strains of Agrobacterium tumifaciens.  J. Bacteriol. 151: 345-350.

13-   PU, X.A and R.U. Goodman.1993. Effects of fumigation and biological control on infection of indexed crown gall free grape plants. American Journal of Enology and Viticulture.44: 3,241-249.

14-   Roy, M. A. and M. Sasser. 1983. A medium selective for Agrobacterium tumefaciens biovar 3. (Abstr.) Phytopathology 73, 810. 

15-   Schaad, N.W. (ed). 1988. Laboratory Guide for Identification of plant pathogenic bacteria. 2nd. Ed. Amer. Phytopathol. Soc. St. Paul, MN. Press, USA. 164 p.

16-   Stover, E.1993. Resistance to crown gall in vitis: Studies directed toward the identification of crown gall resistant rootstocks. Ph.D Thesis. University of Maryland, College Park. Vitis: 16:272-276.

17-   Wample, R.L.; A. BARY and T.J. BURR.1991. Heat tolerance of dormant Vitis vitifera cutting. American Journal of Enology and Viticulture. 24:1,67-72.

18-   Wample, RL.1993. Influence of pre and post treatments storage on bud break of hot–water treatment cutting of cabernet sauvignon. American Journal of Enology and Viticulture.44: 153-158.

19-   Webester, J; M. DOSSCNTOS and J.A. THOMSON.1986. Agrocin-producing Agrobacterium tumefaciens strain active against grapevine isolates. Applied and Environmental Microbiology.52: 217-219.