گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک

نویسندگان

1 مربی / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

2 کارشناس / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

3 استادیار/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

4 کارشناس/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده

جهت بررسی مقدماتی وضعیت مقاومت 69 رقم انگور روسی (ایستگاه تحقیقات تاکستان) به تنش خشکی، انتخاب غیر مستقیم و مورفولوژیک انجام شد. پروژه تحقیقاتی در قالب طرح لاتیس مستطیل 9 × 8 طراحی و در سال 1389 به مرحله اجرا در آمد. رقم بیدانه سفید در سه کرت به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در هر کرت آزمایشی از هر رقم دو بوته کشت گردید. در این آزمایش صفات مرتبط به تحمل به تنش خشکی مانند ظرفیت آب نسبی برگ، ضخامت کوتیکول برگ، مساحت سطح برگ، تعداد روزنه­های سطح فوقانی و تحتانی برگ، دمای کانوپی، TSS، TA، pH و زمان رسیدن میوه اندازه‌گیری شد. داده­های حاصل از یادداشت برداری توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه میانگین ارقام از روش آزمون چند دامنه­ای دانکن استفاده شد. برای تعیین ارقام برتر و متحمل به تنش خشکی با در نظر گرفتن کلیه صفات از روش رتبه­بندی بر اساس مقایسه میانگین­های دانکن استفاده شد. نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل صفات نشان داد که ژنوتیپ­های مورد بررسی به چهار گروه تقسیم شدند که  ژنوتیپ­های شماره 14، 49، 35، 30، 60، 52 و 54 از نظر نشانگرهای مورفولوژیکی متحمل به تنش خشکی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     تفضلی، ع.، حکمتی، ج. و فیروزه، پ. 1373. انگور. انتشارات دانشگاه شیراز.

2-     جلیلی مرندی، ر. 1386. بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان کلروفیل و قندهای محلول در انگور. دانشگاه ارومیه.

3-     رسولی، و.، گل­محمدی، م. 1388 . معرفی سه رقم انگور متحمل به تنش خشکی در استان قزوین. مجله به نژادی نهال و بذر . جلد 1-25. شماره 2.

4-     عبد میشانی، س. ،شاه نجات بوشهری، ع. 1376 اصلاح نباتات تکمیلی . جلد اول انتشارات نشر دانشگاهی.

5-     فرشادفر،ی.  1389 .ژنتیک بیومتری،  چاپ اول . انتشارات دانشگاه رازی.

6-     قادری، ن. 1388. تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیریولوژیکی و بیوشیمیایی پنج رقم انگور ایرانی، رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی (Ph.D.). دانشگاه تهران

7-     کافی، م.، مهدوی دامغانی، ع. 1381. مکانیسم­های مقاومت گیاهان به تنش های محیطی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. صفحه 50-11.

8-       Bavaresco, L. and M., Zamboni. 2001. The effect of rootstock and plant density on wine quality. Informatore-Agrario-Supplemento. 57(14): 7-10, 13-14.

9-       Beckingham, C., J. Bright, H. Creecy, G. Moulds, L. Quirk, and A. Somers. 2004. Irrigating grapevines with limited water supplies. Irrigating-grapevines-with-limited-water-supplies.11 (3).

10-   Chalmers,Y. M., G. Kelly, and M. P. Krstic. 2004. Partial rootzone drying of Vitis vinifera cv. 'Shiraz' winegrapes in a semi-arid climate. Acta-Horticulturae. (664): 133.

11-   Fehr,W. 2003. Principles of cultivars development. J.,W. Pub.P.321.

12-   Ji, L., H. Huang, Z. Ren, F. Bradeley, and W. Hunter. 2004. Towards identification, isolation and characterization of disease resistant genes from the native North American grape species vitis shuttleworthii. International Symposium on Biotechnology of Temperate Fruit Crops and Tropical Species. P.231.

13-   Kadam, J. H., T. B. Tambe and A. D. Tumbare. 2005. Effect of irrigation regimes on grape rootstocks for their drought tolerance. Journal-of-Maharashtra-Agricultural-Universities. 30(1): 18-21.

14-   McCarthy, M. G., R. M. Cirami, and D. G. Furkaliev. 1997. Rootstock response of Shiraz (Vitis vinifera) grapevines to dry and drip-irrigated conditions.  Australian-Journal-of-Grape-and-Wine-Research. (3): 2, 95-98.

15-   Mikulas, J. 1996. Controlled natural green cover in vineyards on sandy soil. obstbau-Weinbau. 33: (7-8), 205-20.

16-   Milio,P.B.W. 1994. Mechnisms of drought resistance in Melia volkensii and M.azedarach.  National university Australia.

17-   Palliotti, A., A. Cartechini, L.  Nasini, O. Silvestroni, S. Mattioli, and D. Neri. 2004. Seasonal carbon balance of 'Sangiovese' grapevines in two different Central Italy environments. Acta-Horticulturae. (652): 183-190.

18-   Patil, S.G., S. P. Karkamkar, and M. R. Deshmukh. 2003. Evaluation of grape varieties for their drought tolerance. Journal of Maharashtra Agricultural Universities (India). v. 28(3).250-251.

19-   Payan,-J-C. and E. Salancon. 2004. Performance of the vine in the face of the heatwave and drought of 2003. Progres-Agricole-et-Viticole. 121(12): 282-286.

20-   Pellegrino, E. Lebonw, T. Simonneau, W. and Wery, J. (2005). Towards a simple indicator of water stress in grapevine (Vitis vinifera L.) based on the differential sensitivities of vegetative growth components. Australian Journal of Grape and Wine Research, 11: 306-315.

21-   Ramteke, S. D., J. Satisha, R. K. Singh, and R. G. Somkuwar. 2001. Effect of soil moisture stress on nutrient content, growth and yield of Tas-A-Ganesh grapes grafted on Dogridge rootstock. Annals-of-Plant-Physiology. 15(1): 67-71

22-   Ricciar, D. H., Fanizza, G. and Baghulo, C. (1989). Response of selected table grape cultivars to canopy temperature under water stress and no stress conditions. Horticulture Sci., 3(3): 102 – 105.

23-   Shiraishi S., C. Hsiungtung, M. Shiraishi, M. Kitazaki and T. C. Hsiung. 1996. Changes in the photosynthetic rate, transpiration rate, stomatal conductivity and water use efficiency of Vitis varieties grown under different temperature and light conditions. Science-Bulletin-of-the-Faculty-of-Agriculture,-Kyushu-University. 51: 1-2, 33-38.

24-   Sibel Tas and Birol Tas. 2007. Some physiological responses of drought in wheat genotype with different ploidity in Turkiye. World journal of agricultural  sciences. 3 (2): 178-183.

25-   Vitaserman, F., M. Liotta, C. Parera. 2004. Effects of irrigation deficit on table grape cv. superior seedless production. Acta-Horticulturae. (646): 183-186.

Xuhong, H., J. Wei, and Z. Heng. 2004. Identification of the drought resistance of grape rootstocks and cultivars. China-Fruits. (2): 30.