بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغات انگور تاکستان

نویسنده

استادیار / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده

انگور یکی از مهمترین محصولات استان قزوین می­باشد، ولی مشکلاتی نظیر کم بودن متوسط میزان عملکرد و کیفیت پایین در باغات وجود دارد، یکی از دلایل این امر ناهنجاری­ها و مشکلات تغذیه­ای می­باشد. به منظور تعیین ناهنجاری­های تغذیه­ای در انگور تحقیقی در شهرستان تاکستان انجام شد. در این تحقیق 50 نقطه از باغات منطقه تاکستان انتخاب و  از اعماق 30-0 و 60-30 سانتی­متری نمونه­برداری مرکب خاک صورت پذیرفت، سپس خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک­ها شامل درصد کربنات کلسیم، درصد کربن آلی، بافت خاک و مقادیر فسفر و پتاسیم قابل استفاده اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که خاک­های تحت کشت انگور در تاکستان اکثراً آهکی و عاری از ماده آلی می­باشند، مقدار ماده آلی کم و در حدود 8/0 درصد می­باشد، که بر روی خصوصیات فیزیکی آنها نیز تأثیر نامطلوبی دارد. در مقابل، کمبود فسفر قابل استفاده در این خاک­ها، پتاسیم قابل استفاده بیشتر از حد مطلوب 300 (میلی­گرم در کیلوگرم) بود. درصد کربنات کلسیم و رس با افزایش عمق، افزایش یافته ولی درصد کربن آلی، pH، فسفر و پتاسیم قابل استفاده کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     شهابیان، م. 1376. تعیین اثرات برخی عناصر غذایی اصلی و ریزمغذی­ها در بهبود کیفی و کمی انگور در قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2-     شهابیان، م. 1381. تعیین اثر مقادیر و منابع مختلف پتاسیم در بهبود کمی و کیفی انگور. گزارش نهایی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. تهران، ایران.

3-     ملکوتی، م.ج. 1378. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کودها در ایران. چاپ دوم، شورایعالی سیاست­گذاری کاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی. نشر آموزش کشاورزی. سازمان تات. وزارت جهاد کشاورزی. کرج. ایران.

4-     ملکوتی، م.ج. و م. ن. غیبی. 1376. تعیین حد بحرانی عناصر غذایی محصولات استراتژیک و توصیه صحیح کودی در کشور. نشر آموزش کشاورزی. 56 صفحه.                                                   

5-     ملکوتی، م.ج. و م. همایی. 1383. حاصلخیزی خاک­های مناطق خشک (مشکلات و راه حل­ها)، چاپ دوم با بازنگری کامل، 600 صفحه، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران.

6-     ملکوتی، م.ج.، ع. مجیدی، م. سرچشمه پور، ف. دهقانی، ع.ا. شهابی، پ. کشورز، م. بصیرت، ح. رستگار، م. طاهری، ا. گندمکار، م.س. تدین، ع. اسدی، ش. کیانی، ا. بای بوردی، م. محمودی، ج. صالح، م. مستشاری، س. منوچهری، م. افخمی، م.ح. رسولی، و. مظفری. 1384. شناخت ناهنجاریهای تغذیه­ای، تعیین معیارهای کیفی و حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در میوه­های تولیدی در خاک­های آهکی ایران. موسسه تحقیقات خاک و آب. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.

7-       Kilby.w.1999.Wine Grape Nutritional Survey.http://ag.Arizona.edu.

8-       Lindsay, W.L. 1979. Chemical equilibria in soils. John Wiley. Inter science. New York, U.S.A.

9-       Moustafa, A. A., S. S. Elshazly,  A. M. Eissa, and M. A. Zahran.1986. Effect of foliar application of chelated Fe, Zn and Mn on leaf mineral content, yield and fruit quality of Ronmi Red grape – vines. Annale of Agriculturral Science, Ain shams university. 31(1):  623-635.