بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین

نویسندگان

1 کارشناس/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

2 استاد/ دانشگاه آزاد واحد کرج

3 استادیار / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده

ارزیابی تناسب اراضی و کشت محصولات زراعی و باغی با توجه به استعدادهای اراضی و خصوصیات آب و هوایی به عنوان یکی از اهداف نیل به کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی مطرح شده است. هدف از انجام این پژوهش استعداد سنجی اراضی و ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات باغی بر اساس خصوصیات خاک و استفاده بهینه از منابع طبیعی منطقه مورد مطالعه، تعیین نیازهای هر نوع بهره‌وری با شرایط اقلیمی و سایر مشخصات زمین می‌باشد. این تحقیق در منطقه بوئین زهرای قزوین انجام گرفت. ابتدا واحدهای ژئوپدولوژیک موجود در منطقه
بوئین­زهرا با استفاده از تفسیر عکس‌های هوایی و استفاده از نقشه توپوگرافیک با مقیاس 50000/1 تفکیک گردید و با همان مقیاس محل دقیق پروفیل تعیین و پس از انطباق، حفر پروفیل­ها انجام گردید. پس از تشریح پروفیل‌ها، از افق‌های مشخصه خاک نمونه­برداری و تجزیه‌های شیمیایی و فیزیکی بر روی آن‌ها انجام شد. سپس اطلاعات هواشناسی منطقه و اقلیمی استخراج گردید. خاک‌های مذکور در واحد فیزیوگرافی دشت‌های آبرفتی دامنه‌ای جای گرفت. مطالعات طبقه بندی تناسب اراضی برای کاشت انگور در منطقه به روش پارامتریک (ریشه دوم) بر مبنای اصول ارائه شده در راهنمای فائو پردازش گردید. کلاس‌های تناسب اراضی در منطقه برای انگور نسبتاً مناسب (S2) و تناسب بحرانی (S3) بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     امامی، عاکفه. (1375). روش‌های تجزیه خاک جلد اول. نشریه شماره 982، موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.

2-     احیایی، مریم .(1376).شرح روش‌های تجزیه خاک٬ جلد دوم، نشریه شماره   1024 ، موسسه تحقیقات آب و خاک، تهران، ایران.

3-     ایوبی، ش وجلالیان. (1375).ارزیابی تناسب اراضی (کاربرهای کشاورزی و منابع طبیعی) مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.

4-     بنایی، م.ح. (1377). نقشه رژیم رطوبتی و حرارتی خاک‌های ایران به مقیاس 1:250000،  مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران. ایران.

5-     زارعیان، غ.( 1380). ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت قیر و کارزین در استان فارس. مجموعه  مقالات کوتاه هفتمین کنگره علوم خاک ایران. دانشگاه شهرکرد.

6-     زین‌الدین، ع. (1390). گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مطالعات تناسب اراضی کیفی محصولات
مهم زراعی و باغی منطقه شهداد کرمان.

7-     گیوی، ج0(1376). ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای نباتات زراعی و باغی ، نشریه فنی1015موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.

8-     فلاحی، ش .(1379). مطالعات تفضیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ایستگاه تحقیقات خاک­های شور و قلیا نشریه فنی 1101.

9-       Friede, G. and K. Star. 1999. Land evaluation and agricultural westing, department of soil scince  and yield potential is south.

10-   Manrique, L. A. and G. Uehara. 1984. A proposed land suitability classification for potato.I methodology soil Sci. Am. J.

11-   Walia. C. S. and G. S. Chmuah. 1991.The brahmaporto  valley flooded soil and suitability for land use planning soil.Sci. Am.j

Saroinsong, M., K. Harashina., H. Arifin., K. Gandasasmita., and K. Sakamota. 2007.Practical application of a land resources information system for agricultural landscapeplanning. Landscape and Urban Planning. 79: 38- 52.