بررسی اثر سیستم های تربیت تاک بر عملکرد و شیوع آفات و بیمارهای انگور رقم بیدانه سفید

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

عضوهیئت علمی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر سیستم های مختلف تاک‌داری بر عملکرد و میزان شیوع آفات و بیمارهای انگور رقم بیدانه سفید طی سال های 1394 و 1395 در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان انجام شد. در این تحقیق هشت روش مختلف تاکداری شامل پاچراغی، جنیوا، سنتی خزنده، کوردون کوتاه، گیو، کوردون دیواری، کوردون زمینی و سیستم وای(Y) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و 6 بوته در هر کرت مورد بررسی قرار گرفتند. صفاتی چون عملکرد، درصد سفیدک سطحی، درصد خسارت کرم خوشه خوار، ضایعات کشمش و درصد خسارت گنجشک اندازه گیری شد. داده‌ها با نرم افزار Gen Stat Ver.12 تجزیه واریانس شده و مقایسه میانگین ها براساس آزمون دانکن انجام گردید. نتایج نشان داد سیستم‌های مختلف تربیت تاک بر عملکرد، میزان ضایعات کشمش، میزان خسارت سفیدک و خسارت گنجشک اثر معنی دار داشت. در تحقیق حاضر رقم سفید بی دانه در منطقه تاکستان با سیستم تربیت گیو حداقل آلودگی به آفت خوشه خوار و بیماری سفیدک سطحی را داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات