بررسی وضعیت مرغدارن استان هرمزگان با تأکید بر پرورش ارگانیک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی/دانشگاه پیام نور

2 هیئت علمی/ دانشگاه پیام نور

3 رئیس اداره/ دامپزشکی

چکیده

به دلیل ارزان تر بودن گوشت مرغ و نیز به دلیل افزایش بیماریهای قلبی و عروقی، مصرف آن در حال افزایش و صنعت مرغداری به سرعت رشد یافته است. بدلیل کمتر شناخته بودن مرغ سبز و مزایای آن در میان خانواده‌ها و همچنین قیمت بالاتر آن نسبت به مرغ‌های معمولی باعث شده تا این محصول سبز آن چنان که باید در سبد خانوارها جای نگیرد. همچنین موانع تولید در صنعت مرغداری بویژه تولیدکنندگان مرغ سبز زیاد است .پرورش ارگانیک این محصول نه تنها برای سلامت جامعه حائز اهمیت است بلکه با رشد بیشتر این صنعت، قدرت رقابت با سایر تولیدکننده های این محصول در جهان نیز داشته و منبع ارزآوری برای کشور می باشد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل SWOT به بررسی وضعیت پرورش دهندگان این محصول در استان هرمزگان پرداخته شد. سپس نقاط قوت و ضعف با عنوان عوامل داخلی، فرصتها و تهدیدها به صورت عوامل خارجی پرورش دهنده ها مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به صورت تکمیل پرسشنامه بوسیله مرغداران استان هرمزگان جمع آوری شد. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در تحلیل داخلی هفت نقطه قوت که مهمترین آن کاهش هزینه تأمین مواد اولیه و نهاده‌ها و هفت نقطه ضعف که کاهش رشد سود پرورش مرغ پراهمیت ترین بود. همچنین در تحلیل خارجی ده فرصت از جمله نظارت کارشناسان بر روی سالنهای پرورش مرغ و نه تهدید مانند وجود مقررات دست و پا گیر اداری در امر اعطای تسهیلات دراولویت بودند. با توجه به نتایج، حمایت دولت از پرورش دهندگان با دادن یارانه، وام بلاعوض، تعیین سهمیه نهاده ها، اجرای طرح‌های آموزشی و غیره در جهت گسترش فعالیت پرورش مرغ ارگانیک را پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات