برآورد ارزش تفریحی آبگرم گنو‏ًٌُِ در استان هرمزگان

نویسندگان

1 مربی و دانشجوی دکتری/ گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 مربی و دانشجوی دکتری/ گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

چکیده

از آنجایی‌که بسیاری از اکوسیستم‌های طبیعی و بخصوص منابع آبی، در حال نابودی می‌باشند با مشخص شدن ارزش هر منبع برای افراد تا حدودی می‌توان از نابودی این منابع جلوگیری کرد. هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی آب گرم گنو در استان هرمزگان می‌باشد. برای محاسبه این ارزش، میزان تمایل به پرداخت افراد برای ورود به آب گرم و تفریح در منطقه، موردبررسی قرار گرفت و از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ورود و تفریح با استفاده از مدل لاجیت و از روش حداکثر درستنمایی، به‌وسیله انتگرال‌گیری عددی محاسبه شد. داده‌های موردنیاز از طریق تکمیل 210 عدد پرسشنامه بین افراد بازدیدکننده منطقه به روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی جمع‌آوری شد. متوسط تمایل به پرداخت برای هر بازدیدکننده، 3613 ریال و تمایل به پرداخت هر خانوار نیز 22113 ریال به دست آمد. بااینکه ایران کشوری درحال‌توسعه با سطح درآمد پایین تا متوسط است، نتایج نشان می‌دهد که مردم با پرداخت مبلغی جهت استفاده از آب گرم گنو موافق هستند، به گونه­ایی که 89 درصد از پاسخگویان (187) برای تفریح و گردش در این بررسی حاضر به پرداخت حداقل مبلغ (2000 ریال) بودند. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان منطقه ارزش تفریحی کمتری نسبت به سایر پاسخ­گویان برای آب گرم موردمطالعه قائل بودند؛ اما در مقابل افراد استفاده‌کننده از آب گرم برای درمان بیماری‌ها دارای تمایل به پرداخت بالاتری بودند. این مطالعه به نتایج امیدوارکننده‌ای ازنظر مدیریتی دست‌یافت، به‌طوری‌که نشان داد. مردم منطقه از اهمیت آب گرم آگاه هستند و می‌توان از آگاهی مردم منطقه برای محافظت بیشتر از آب گرم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     اسماعیلی، ع. 1383. اقتصاد منابع طبیعی. انتشارات دانشگاه هرمزگان.

2-     اسماعیلی ساری، ع. و ک. کاویان پور. 1380. ارزش‌گذاری اقتصادی پارک جنگلی سی‌سنگان. علوم تکنولوژی محیط‌زیست. 8: 103- 110.

3-     امیر نژاد، ح. و ص. خلیلیان. 1385. برآورد ارزش تفریحی پارک‌های جنگلی ایران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط: مطالعه موردی پارک جنگلی سی‌سنگان نوشهر. پژوهش و سازندگی. 59(2): 365-367.

4-     بلبلی، ل. ح.الف. نیکبخت و ح. رجبی. 1383. تأثیر یک دوره فعالیت در آب با دماهای متفاوت بر عملکرد قلب و عروق. مجله حرکت. 19، 81-110.

5-     پرون. ص. ع. اسماعیلی. 1387. برآورد ارزش تفریحی جنگل حرا در استان هرمزگان. مجله اقتصاد کشاورزی. (2)3، 118-105.

6-     پرون، ص. و ع. اسماعیلی. 1389. برآورد ارزش غیر بازاری جنگل حرا در استان هرمزگان. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. 24(2). 162-168.

7-     حیاتی، ب. الف. م. احسانی. م. قهرمان زاده. ح. راحلی. م. تقی زاده. 1389. عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک‌های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دومرحله‌ای همگن. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). 24(1): 91- 98.

8-     زبردست. ل. و. ماجد و غ. شرزه ای. 1389. برآوردی از ارزش‌های غیر استفاده‌ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. محیط‌شناسی. 36(54):. 43-50.

9-     نخعی، ن.، س. الف. مرتضوی، ح. امیرنژاد، م.ع. نوازی، 1389، برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط، اقتصاد کشاورزی، 4(1): 171-189.

10-   Barton, D.N. 2002, The transferability of benefit transfer: contingent valuation of water quality improvement in Costa Rica, Ecological Economics, 42: 147- 164.

11-   Brun, F. 2002, Multifunctionality of mountain forests and economic evaluation, Forest Policy and Economics, 4: 101-112.

12-   Chomitz, M. 1998, The domestic benefits of tropical forest: A Critical Review, The World Bank Research Observer, 13(1): 13-35.

13-   Esmaeili, A. 2006. Economic valuation of mangrove forest in Iran, Persian Gulf Conference in UAE.

14-   -Kin, S. S., Wong, K. F. and. Cho, M. 2007. Assessing the economic value of a World Heritage site and willingness-to-pay determinants: A case of changedeok palace. Tourism Management, 28:317-322.

15-   Khodaverdizadeh, M., Kavosi Kelashemi, M., Hayati, B., and Molaei, M. 2009. Estimation of recreation value and determining the factor effective in visitors, WTP for Saint Stepanus church using the Hecman two-stage and CV method. World Applied Sciences Journal, 7(4): 543-551.

16-   Krieger, D.J. 2001, Economic value of forest ecosystem services: A review, The wilderness society, Washington D.C., U.S.A.

17-   Lee C.K., and Mjelde J. 2007. Valuation of ecotourism resources using a contingent valuation method:The case of the Korean DMZ, Ecological economics, 63: 511- 520.

18-   Martnez-Paz, J.M. and Perni, A., 2011, Environmental Cost of Groundwater:A contingent Valuation Approach, Int. J. Environ. Res., 5(3):603-612.

19-   Pearce, D. and Turner, P., 2002, Valuating of the envromental in developing contiries, case studies.

20-   Tang, C.H., Liu, J.T., Chang, C.W. and Chang, W.Y., 2007, Willingness to pay for drug abuse treatment: Results from a contingent valuation study in Taiwan, Health Policy, 82: 251- 262.

21-   White, P.C.L. and Lovett, J.C. 1999, Public preferences and willingness-to-pay for nature conservation in the North York Moors National Park UK, Journal of Enviromental Management, 55: 1-13.