اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهرزاد مستشاری (رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین)

خاکشناسی (تغذیه گیاهی) استادیار پژوهشی

mm_mohassesatyahoo.com
02833358006

سردبیر

دکتر بابک قرالی

گیاه پزشکی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

bgharaeiatyahoo.com
09127869147

دبیر اجرایی

مهندس فرامرز سرفراز

زمین شناسی مربی پژوهشی

faramarz_saratyahoo.com
02833358003

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرزاد مستشاری

خاکشناسی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

mm_mohassesatyahoo.com

دکتر بابک قرالی

حشره شناسی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

bgharaeiatyahoo.com

دکتر محمد علی نجاتیان

باغبانی دانشیار باغبانی

nejatianaliatyahoo.com

دکتر شکراله حاجی وند

باغبانی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

shokrollah2006atgmail.com

دکتر محمد رضا شاه پسند

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار/ سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

mohammadrezashpasandatyahoo.com

دکتر حسین ارزانی

مرتع دانشیار

harzaniatut.ac.ir

دکتر عباس ستوده نیا

آبیاری استاد یار دانشگاه امام خمینی

sotoodehniaateng.ikiu.ac.ir

دکتر جعفر احمدی

زراعت دانشیار/ دانشگاه امام خمینی قزوین

njahmadi910atyahoo.com

کارشناس نشریه

مهندس ثریا فتحی

فناوری اطلاعات کارشناس - دبیرخانه پژوهشی

sorayafnmatyahoo.com
028- 33358003