نمایه نویسندگان

ا

 • ایرانی، عیسی بررسی شاخص‌های حرارتی در ده رقم گندم آبی و رابطه آنها با عملکرد گندم [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 130-140]
 • اسفندیاری، سعادت بررسی شاخص‌های حرارتی در ده رقم گندم آبی و رابطه آنها با عملکرد گندم [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 130-140]
 • اسماعیلی، مجید بررسی بازار انگور و کشمش در استان قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 48-59]
 • اسماعیل زاده، علی اصغر بررسی اثر متقابل بور و اسید جیبرلیک بر کاهش درصد پوکی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 23-29]
 • اسماعیل زاده، علی اصغر تأثیر بور و اسید جیبرلیک بر روی افزایش درصد خندانی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 16-21]
 • اسماعیل‌زاده، علی‌اصغر بررسی تأثیر پلیمر استاگوزورب بر روی میزان ذخیره رطوبت خاک در جنگل‌کاری با دو گونه عرعر (Ailanthus Altissima) و زبان‌گنجشک (Farxinus Rotundifolia) در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 17-22]
 • اظهری، اصغر بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 26-34]
 • اعتماد، وحید بررسی تأثیر پلیمر استاگوزورب بر روی میزان ذخیره رطوبت خاک در جنگل‌کاری با دو گونه عرعر (Ailanthus Altissima) و زبان‌گنجشک (Farxinus Rotundifolia) در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 17-22]
 • افتخاری، مهدی کروم و نقش آن در متابولیسم گلوکز و تغذیه گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 12-22]
 • افتخاری، مهدی مقاومت به انسولین در دوره انتقال در گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 61-75]
 • افتخاری، مهدی استفاده از نانوذرات روی در تغذیه دام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 48-59]
 • اکبری نیا، احمد اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • اکبری نیا، آیدا اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • ایمانیه، حسین اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • امیری زاهدی، قوام الدین بررسی تأثیر پلیمر استاگوزورب بر روی میزان ذخیره رطوبت خاک در جنگل‌کاری با دو گونه عرعر (Ailanthus Altissima) و زبان‌گنجشک (Farxinus Rotundifolia) در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 17-22]
 • اینانلو، کاظم ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز دامداران استان قزوین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 57-66]

ب

 • بیات، رضا تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)با تاکید بر تجارت و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 23-40]
 • بیات، شهرام تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)با تاکید بر تجارت و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 23-40]
 • بالابندی، حسن تعیین زمان فعالیت پروانه بذرخوار تاغ Proceratia caesariella Rog. (Lep.: pyralidae) و تاثیر سم دیمیلین در کاهش خسارت آن در بوئین‌زهرا [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 105-117]
 • بریم نژاد، ولی بررسی کارایی فنی واحدهای گلخانهای استان البرز [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 45-56]
 • بلوکی، صدیقه برآورد ارزش تفریحی آبگرم گنو‏ًٌُِ در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 77-87]
 • بلوکی، صدیقه بررسی وضعیت مرغدارن استان هرمزگان با تأکید بر پرورش ارگانیک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 35-52]
 • بلوکی، محمد بررسی وضعیت مرغدارن استان هرمزگان با تأکید بر پرورش ارگانیک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 35-52]

پ

 • پرهیزکاری، ابوذر مدیریت بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع آب جهت تعیین برنامه زراعی- اقتصادی الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 29-40]
 • پرهیزکاری، ابوذر تحلیل امکان استقرار دانش و اطلاعات بومی و محلی کشاورزان از دیدگاه بهره‌برداران بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 53-63]
 • پرهیزکاری، ابوذر تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 88-100]
 • پرهیزکاری، رویا مدیریت بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع آب جهت تعیین برنامه زراعی- اقتصادی الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 29-40]
 • پرهیزکاری، مهنا مدیریت بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع آب جهت تعیین برنامه زراعی- اقتصادی الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 29-40]
 • پرون، صدیقه برآورد ارزش تفریحی آبگرم گنو‏ًٌُِ در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 77-87]
 • پرون، صدیقه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 41-52]
 • پرون، صدیقه بررسی وضعیت مرغدارن استان هرمزگان با تأکید بر پرورش ارگانیک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 35-52]
 • پرون، صدیقه موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک در شهرستان بستک (هرمزگان) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 60-73]
 • پرون، عبدالمجید موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک در شهرستان بستک (هرمزگان) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 60-73]
 • پرون، قدریه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 41-52]
 • پرون، قدریه موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک در شهرستان بستک (هرمزگان) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 60-73]
 • پناهی، فاطمه تأثیر روش‌های مختلف شکست خواب بر صفات نهال زنی بذر درخت زبان گنجشک ایرانی Fraxinus persica Boiss)) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 91-104]
 • پناهی، مهدی پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشک‌سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره احتمالاتی مارکف (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 21-28]
 • پیوست، غلامعلی تأثیر مصرف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد بامیه [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 31-37]

ت

ج

 • جلیلوند، ناصر اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 12-20]
 • جلیلوند، ناصر مطالعه بیولوژی زنجره پسته در شرایط اقلیمی استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 22-30]
 • جمشیدی، سلیمان بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 26-34]
 • جوادی، مجید کارایی علف‌کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون در کنترل علف‌های هرز گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 35-44]

ح

 • حاجی وند، شکرا... تاثیر گرده افشانی تکمیلی بر صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی دراستان قزوین [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-16]
 • حاجی وند، شکراله تأثیر کاربرد کلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • حاجی وند، شکراله اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 12-20]
 • حیدری، احد بررسی همبستگی برخی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه جو پائیزه تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آخر فصل [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 141-153]
 • حسینی بای، سیدکریم گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 80-88]
 • حسینی بای، سید کریم شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 89-96]
 • حسینی بای، کریم مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 1-7]
 • حسن پور، جواد بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-34]
 • حسن‌پور، لیلا اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • حسینی خدادادی، مهدی تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 88-100]
 • حسن‌زاده قورت تپه، عبدالله تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • حسینی طالقانی، سیدحسین بررسی تأثیر زمان مصرف و نوع کود نیتروژنه بر برخی خصوصیات کمی دو رقم ذرت دانه ای [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 38-50]

خ

 • خالدی، محمد ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز دامداران استان قزوین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 57-66]
 • خسروی نژاد، اعظم بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 114-122]
 • خلیل زاده، غلامرضا تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • خلیل زاده، غلامرضا بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 8-16]
 • خلیل زاده، غلامرضا بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 17-25]
 • خلیل زاده، غلامرضا بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 26-34]

د

 • داودی، عباس تعیین گونه‌های Phytophthora عامل بیماری گموز پسته و بررسی پراکندگی، فراوانی و میزان خسارت آن‌ها در مناطق پسته کاری استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 8-15]
 • داودی، عباس اثر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر باکتری عامل بیماری سرطان طوقه و چند صفت باغی قلمه‌های دو رقم انگور تجاری [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 47-59]
 • داودی، عباس بررسی اثرات پایه‌های هیبرید مقاوم به سرطان طوقه و ریشه بر رشد و عملکرد دو رقم انگور تجاری در استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 102-113]
 • دولتی بانه، حامد دست‌یابی به ارقام انگور تجارتی بی‌دانه از طریق هیبریداسیون درون گونه‌ای ارقام انگور دانه‌دار و بی‌دانه [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 71-79]

ر

 • رامئه، ولی اله بررسی برخی صفات کمی نارنگی پیچ برروی پایه های جدید مرکبات در مازندران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 1-11]
 • رامئه، ولی اله بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-47]
 • رحمانی، صفت اله تحلیل امکان استقرار دانش و اطلاعات بومی و محلی کشاورزان از دیدگاه بهره‌برداران بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 53-63]
 • رحمانی اندبیلی، صفت اله ارزشیابی آموزش تخصصی سربازان سازندگی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 64-76]
 • رحیمی بالکانلو، خدیجه تأثیر روش‌های مختلف شکست خواب بر صفات نهال زنی بذر درخت زبان گنجشک ایرانی Fraxinus persica Boiss)) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 91-104]
 • رسولی، ولی اله بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 1-15]
 • رسولی، ولی اله بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti) [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 60-70]
 • رسولی، ولی اله گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 80-88]
 • رسولی، ولی اله شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 89-96]
 • رسولی، ولی اله شناسایی و معرفی کلونهای زیتون رقم زرد متحمل به سرما در منطقه طارم سفلی قزوین [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-19]
 • رشوند، سعید بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه گون بی‌خار Astragalus demavandicus در فصل رویش و چرا در البرز میانی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 7-16]
 • رشوند، محمدنبی بررسی راهکارهای تقویت تولید کا لاها ی داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 76-88]
 • رضایی، محمد بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 8-16]
 • رضایی، محمد بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 17-25]

ز

 • زرین کفش، منوچهرخان ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم در منطقه اقبالیه قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 1-6]
 • زرین کفش، منوچهر خان بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 114-122]
 • زینانلو، علی اصغر شناسایی و معرفی کلونهای زیتون رقم زرد متحمل به سرما در منطقه طارم سفلی قزوین [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-19]

س

 • ستوده، رضا بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti) [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 60-70]
 • سلیمی، سمیرا تأثیر مصرف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد بامیه [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 31-37]
 • سهیلی راد، شیرین بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 114-122]

ش

 • شاهنظری، علی بررسی شاخص‌های حرارتی در ده رقم گندم آبی و رابطه آنها با عملکرد گندم [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 130-140]
 • شفیعی، عینعلی بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-47]
 • شهابی فر، جعفر مدیریت بهینه مصرف کودهای نیتروژنه به منظور افزایش کارایی کود در گندم [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 1-7]
 • شهابی فر، جعفر کاربرد ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 40-46]
 • شوکت فدایی، محسن تحلیل امکان استقرار دانش و اطلاعات بومی و محلی کشاورزان از دیدگاه بهره‌برداران بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 53-63]
 • شوکت فدایی، محسن ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز دامداران استان قزوین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 57-66]

ص

 • صادق زاده اهری، داود مقایسه روش‌های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله‌سوار در منطقه ورزقان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 53-61]
 • صادق زاده اهری، داود لزوم توجه به اصلاح، توسعه کشت و تولید گندم دوروم در دیمزارهای مناطق سردسیر کشور [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 118-129]
 • صادق زاده اهری، داود بررسی همبستگی برخی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه جو پائیزه تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آخر فصل [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 141-153]
 • صیدی، داود استفاده از نانوذرات روی در تغذیه دام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 48-59]

ض

 • ضرابی، محمدمهدی تأثیر کاربرد کلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]

ط

 • طایری، احد مقایسه روش‌های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله‌سوار در منطقه ورزقان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 53-61]
 • طاهری، مینا پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشک‌سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره احتمالاتی مارکف (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 21-28]
 • طاهری مازندرانی، منوچهر بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-34]
 • طاهری مازندرانی، منوچهر بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش ( MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) با رقم جدید گندم نارین به عنوان شاهد در مناطق شور در شرایط زارعین استان تهران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 17-27]

ع

 • عبدی، حسن بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-34]
 • عبدی، حسن بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش ( MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) با رقم جدید گندم نارین به عنوان شاهد در مناطق شور در شرایط زارعین استان تهران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 17-27]
 • عطاری، فاطمه بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 1-15]
 • علیپور، حسن ارزشیابی آموزش تخصصی سربازان سازندگی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 64-76]
 • علیزاده، حسن کارایی علف‌کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون در کنترل علف‌های هرز گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 35-44]

ف

 • فتحی زهرایی، امیر حسین نقش فرهنگ سازی اجرای قوانین کاربری اراضی در اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-60]
 • فخرواعظی، علیرضا بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام گاو دانه یا ماشک (Vicia ervilia) در شرایط دیم [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • فخر واعظی، علیرضا بررسی همبستگی برخی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه جو پائیزه تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آخر فصل [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 141-153]
 • فدایی اقدم، محمد مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 16-28]
 • فدایی اقدم، محمد گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 80-88]
 • فدایی اقدم، محمد شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 89-96]
 • فدایی اقدم، محمد فدایی اقدم بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti) [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 60-70]

ق

 • قاسمی، معرفت بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 8-16]
 • قاسمی، معرفت بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 17-25]
 • قاسمی، معرفت بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 26-34]

ک

 • کاشانی زاده، سعید اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 12-20]
 • کاشانی زاده، سعید تعیین گونه‌های Phytophthora عامل بیماری گموز پسته و بررسی پراکندگی، فراوانی و میزان خسارت آن‌ها در مناطق پسته کاری استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 8-15]
 • کاشانی زاده، سعید مطالعه بیولوژی زنجره پسته در شرایط اقلیمی استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 22-30]
 • کاشانی زاده، سعید تاثیر گرده افشانی تکمیلی بر صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی دراستان قزوین [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-16]
 • کمری شاهملکی، سهیلا تأثیر مصرف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد بامیه [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 31-37]

گ

 • گلمحمدی، مجید مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 1-7]
 • گلمحمدی، مجید بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 1-15]
 • گلمحمدی، مجید مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 16-28]
 • گلمحمدی، مجید شناسایی و معرفی کلونهای زیتون رقم زرد متحمل به سرما در منطقه طارم سفلی قزوین [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-19]
 • گلمحمدی، مجید تاثیر گرده افشانی تکمیلی بر صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی دراستان قزوین [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-16]
 • گل محمدی، مجید بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti) [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 60-70]
 • گل محمدی، مجید گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 80-88]
 • گل محمدی، مجید شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 89-96]

م

 • متانی، روانبخش بررسی برخی صفات کمی نارنگی پیچ برروی پایه های جدید مرکبات در مازندران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 1-11]
 • محمودی، علی اکبر ارزیابی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در کشت پائیزه در مزارع دیم استان خراسان شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 28-38]
 • محمودزاده، حسن اثر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر باکتری عامل بیماری سرطان طوقه و چند صفت باغی قلمه‌های دو رقم انگور تجاری [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 47-59]
 • محمودزاده، حسن بررسی اثرات پایه‌های هیبرید مقاوم به سرطان طوقه و ریشه بر رشد و عملکرد دو رقم انگور تجاری در استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 102-113]
 • میرابوالفتحی، منصوره تعیین گونه‌های Phytophthora عامل بیماری گموز پسته و بررسی پراکندگی، فراوانی و میزان خسارت آن‌ها در مناطق پسته کاری استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 8-15]
 • میرزایی، مهرنوش تحلیل امکان استقرار دانش و اطلاعات بومی و محلی کشاورزان از دیدگاه بهره‌برداران بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 53-63]
 • میرزایی، مهرنوش بررسی بازار انگور و کشمش در استان قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 48-59]
 • مروئی میلان، رستم تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • مستشاری، مهرزاد ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم در منطقه اقبالیه قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 1-6]
 • مستشاری، مهرزاد بررسی تأثیر زمان مصرف و نوع کود نیتروژنه بر برخی خصوصیات کمی دو رقم ذرت دانه ای [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 38-50]
 • مستشاری، مهرزاد تأثیر برخی از عناصر ماکرو و میکرو بر خواص کمی و کیفی انگور بی‌دانه در قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 29-34]
 • مستشاری، مهرزاد بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغات انگور تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 97-101]
 • مستشاری، مهرزاد بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 114-122]
 • مستشاری محصص، مسعود کروم و نقش آن در متابولیسم گلوکز و تغذیه گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 12-22]
 • مظفری، ساعده بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-47]
 • مظفری، محمد مهدی مدیریت بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع آب جهت تعیین برنامه زراعی- اقتصادی الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 29-40]
 • مظفری، محمد مهدی تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 88-100]
 • مفاخری، سودابه تأثیر کاربرد کلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • موسویان، سید محمد مهدی تأثیر روش‌های مختلف شکست خواب بر صفات نهال زنی بذر درخت زبان گنجشک ایرانی Fraxinus persica Boiss)) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 91-104]

ن

 • نجاتیان، محمدعلی بررسی بازار انگور و کشمش در استان قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 48-59]
 • نجاتیان، محمدعلی مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 16-28]
 • نجاتیان، محمدعلی گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 80-88]
 • نجاتیان، محمدعلی شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 89-96]
 • نجاتیان، محمد علی بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 1-15]
 • نجاتیان، محمد علی بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti) [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 60-70]
 • نظری عالم، جمشید کارایی علف‌کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون در کنترل علف‌های هرز گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 35-44]
 • نیکو، شیرین تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • نوروزی، سارا بررسی تأثیر پلیمر استاگوزورب بر روی میزان ذخیره رطوبت خاک در جنگل‌کاری با دو گونه عرعر (Ailanthus Altissima) و زبان‌گنجشک (Farxinus Rotundifolia) در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 17-22]
 • نوروزی، سارا بررسی اثر متقابل بور و اسید جیبرلیک بر کاهش درصد پوکی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 23-29]
 • نوروزی، سکینه تأثیر بور و اسید جیبرلیک بر روی افزایش درصد خندانی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 16-21]

و

 • واعظی، علیرضا لزوم توجه به اصلاح، توسعه کشت و تولید گندم دوروم در دیمزارهای مناطق سردسیر کشور [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 118-129]
 • وهابزاده، مجتبی بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 17-25]

ه

 • هادی تواتری، محمدحسین کروم و نقش آن در متابولیسم گلوکز و تغذیه گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 12-22]
 • هاشمی، مژگان ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم در منطقه اقبالیه قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 1-6]
 • همدانی، زهرا سنجش نگرش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت به تهیه کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده آن‌ها از خدمات آموزشی و ترویجی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 74-90]