نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری محدود بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 17-25]
 • آب گرم برآورد ارزش تفریحی آبگرم گنو‏ًٌُِ در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 77-87]
 • آذرگل تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • آفتابگردان تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • آموزش تخصصی ارزشیابی آموزش تخصصی سربازان سازندگی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 64-76]

ا

 • اثر متقابل بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-47]
 • ارتفاع بوته بررسی همبستگی برخی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه جو پائیزه تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آخر فصل [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 141-153]
 • ارزیابی مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 16-28]
 • ارزیابی تناسب اراضی بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 114-122]
 • ارزیابی کیفی تناسب اراضی ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم در منطقه اقبالیه قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 1-6]
 • ارزشیابی ارزشیابی آموزش تخصصی سربازان سازندگی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 64-76]
 • ارزش تفریحی برآورد ارزش تفریحی آبگرم گنو‏ًٌُِ در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 77-87]
 • ارزش‌گذاری مشروط برآورد ارزش تفریحی آبگرم گنو‏ًٌُِ در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 77-87]
 • ارزش و قدرت نهال‌زنی تأثیر روش‌های مختلف شکست خواب بر صفات نهال زنی بذر درخت زبان گنجشک ایرانی Fraxinus persica Boiss)) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 91-104]
 • ارقام انگور اثر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر باکتری عامل بیماری سرطان طوقه و چند صفت باغی قلمه‌های دو رقم انگور تجاری [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 47-59]
 • ارقام انگور روسی گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 80-88]
 • ارقام برتر بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 1-15]
 • ایروفلور تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • استاگوزورب بررسی تأثیر پلیمر استاگوزورب بر روی میزان ذخیره رطوبت خاک در جنگل‌کاری با دو گونه عرعر (Ailanthus Altissima) و زبان‌گنجشک (Farxinus Rotundifolia) در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 17-22]
 • استان قزوین ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم در منطقه اقبالیه قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 1-6]
 • استان قزوین ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز دامداران استان قزوین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 57-66]
 • استان قزوین تأثیر برخی از عناصر ماکرو و میکرو بر خواص کمی و کیفی انگور بی‌دانه در قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 29-34]
 • استان قزوین تأثیر روش های مختلف کوددهی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور در قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 35-39]
 • استان قزوین شناسایی و معرفی کلونهای زیتون رقم زرد متحمل به سرما در منطقه طارم سفلی قزوین [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-19]
 • استرول اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • اسید جیبرلیک تأثیر کاربرد کلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • اسید جیبرلیک بررسی اثر متقابل بور و اسید جیبرلیک بر کاهش درصد پوکی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 23-29]
 • اسید جیبرلیک تأثیر بور و اسید جیبرلیک بر روی افزایش درصد خندانی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 16-21]
 • اسید چرب اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • اعتبارات کشاورزی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 41-52]
 • اقتصاد مقاومتی بررسی راهکارهای تقویت تولید کا لاها ی داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 76-88]
 • اقتصاد مقاو متی نقش فرهنگ سازی اجرای قوانین کاربری اراضی در اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-60]
 • اقلیم سرد بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 17-25]
 • البرز‏ بررسی کارایی فنی واحدهای گلخانهای استان البرز [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 45-56]
 • الگوی کشت بهینه مدیریت بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع آب جهت تعیین برنامه زراعی- اقتصادی الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 29-40]
 • انتخاب گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 80-88]
 • انسولین مقاومت به انسولین در دوره انتقال در گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 61-75]
 • انگور تأثیر برخی از عناصر ماکرو و میکرو بر خواص کمی و کیفی انگور بی‌دانه در قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 29-34]
 • انگور تأثیر روش های مختلف کوددهی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور در قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 35-39]
 • انگور کاربرد ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 40-46]
 • انگور دست‌یابی به ارقام انگور تجارتی بی‌دانه از طریق هیبریداسیون درون گونه‌ای ارقام انگور دانه‌دار و بی‌دانه [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 71-79]
 • انگور شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 89-96]
 • انگور بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغات انگور تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 97-101]
 • انگور بررسی اثرات پایه‌های هیبرید مقاوم به سرطان طوقه و ریشه بر رشد و عملکرد دو رقم انگور تجاری در استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 102-113]
 • انگور بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 114-122]
 • انگور بی‌دانه بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti) [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 60-70]
 • انگور بیدانه سفید بررسی اثر سیستم های تربیت تاک بر عملکرد و شیوع آفات و بیمارهای انگور رقم بیدانه سفید [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 1-10]
 • انگور و کشمش بررسی بازار انگور و کشمش در استان قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 48-59]

ب

 • بارگاه‌های کشور مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 16-28]
 • بازاررسانی بررسی بازار انگور و کشمش در استان قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 48-59]
 • بی‌دانگی دست‌یابی به ارقام انگور تجارتی بی‌دانه از طریق هیبریداسیون درون گونه‌ای ارقام انگور دانه‌دار و بی‌دانه [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 71-79]
 • بی‌دانه سفید شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 89-96]
 • برنامه‌ریزی کسری آرمانی مدیریت بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع آب جهت تعیین برنامه زراعی- اقتصادی الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 29-40]
 • بیماری سرطان طوقه و ریشه اثر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر باکتری عامل بیماری سرطان طوقه و چند صفت باغی قلمه‌های دو رقم انگور تجاری [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 47-59]
 • بهداشت غذائی لزوم توجه به اصلاح، توسعه کشت و تولید گندم دوروم در دیمزارهای مناطق سردسیر کشور [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 118-129]
 • بهره برداران تحلیل امکان استقرار دانش و اطلاعات بومی و محلی کشاورزان از دیدگاه بهره‌برداران بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 53-63]
 • بور بررسی اثر متقابل بور و اسید جیبرلیک بر کاهش درصد پوکی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 23-29]
 • بور تأثیر بور و اسید جیبرلیک بر روی افزایش درصد خندانی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 16-21]
 • بیولوژی مطالعه بیولوژی زنجره پسته در شرایط اقلیمی استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 22-30]
 • بوئین‌زهرا بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 114-122]

پ

 • پایش و پیش بینی خشک‌سالی پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشک‌سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره احتمالاتی مارکف (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 21-28]
 • پایه بررسی برخی صفات کمی نارنگی پیچ برروی پایه های جدید مرکبات در مازندران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 1-11]
 • پایه پیوندی بررسی اثرات پایه‌های هیبرید مقاوم به سرطان طوقه و ریشه بر رشد و عملکرد دو رقم انگور تجاری در استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 102-113]
 • پرورش ارگانیک بررسی وضعیت مرغدارن استان هرمزگان با تأکید بر پرورش ارگانیک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 35-52]
 • پسته بررسی اثر متقابل بور و اسید جیبرلیک بر کاهش درصد پوکی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 23-29]
 • پسته تعیین گونه‌های Phytophthora عامل بیماری گموز پسته و بررسی پراکندگی، فراوانی و میزان خسارت آن‌ها در مناطق پسته کاری استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 8-15]
 • پسته و رقم تأثیر بور و اسید جیبرلیک بر روی افزایش درصد خندانی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 16-21]

ت

 • تاریخ کاشت بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 26-34]
 • تاغ تعیین زمان فعالیت پروانه بذرخوار تاغ Proceratia caesariella Rog. (Lep.: pyralidae) و تاثیر سم دیمیلین در کاهش خسارت آن در بوئین‌زهرا [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 105-117]
 • تاکستان مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 16-28]
 • تاکستان بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغات انگور تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 97-101]
 • تجارت تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)با تاکید بر تجارت و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 23-40]
 • تجزیه مرکب بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-47]
 • تجزیه واریانس بررسی برخی صفات کمی نارنگی پیچ برروی پایه های جدید مرکبات در مازندران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 1-11]
 • تحقیقی– ترویجی بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-34]
 • تحلیل SWOT بررسی وضعیت مرغدارن استان هرمزگان با تأکید بر پرورش ارگانیک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 35-52]
 • تحمل بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 26-34]
 • تحمل به سرما شناسایی و معرفی کلونهای زیتون رقم زرد متحمل به سرما در منطقه طارم سفلی قزوین [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-19]
 • تحمل به سرما ارزیابی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در کشت پائیزه در مزارع دیم استان خراسان شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 28-38]
 • ترانسلوگ بررسی کارایی فنی واحدهای گلخانهای استان البرز [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 45-56]
 • تشکل‌های تولیدی بررسی بازار انگور و کشمش در استان قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 48-59]
 • تعداد برگ تأثیر مصرف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد بامیه [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 31-37]
 • تعداد پنجه بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 17-25]
 • تعداد دانه در سنبله بررسی همبستگی برخی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه جو پائیزه تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آخر فصل [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 141-153]
 • تعداد میوه تأثیر مصرف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد بامیه [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 31-37]
 • تغذیه دام استفاده از نانوذرات روی در تغذیه دام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 48-59]
 • تغییرات جمعیت تعیین زمان فعالیت پروانه بذرخوار تاغ Proceratia caesariella Rog. (Lep.: pyralidae) و تاثیر سم دیمیلین در کاهش خسارت آن در بوئین‌زهرا [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 105-117]
 • تغییر اقلیم تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 88-100]
 • تغییر کاربری اراضی نقش فرهنگ سازی اجرای قوانین کاربری اراضی در اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-60]
 • تفاوت ژنتیکی بررسی برخی صفات کمی نارنگی پیچ برروی پایه های جدید مرکبات در مازندران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 1-11]
 • تله زرد مطالعه بیولوژی زنجره پسته در شرایط اقلیمی استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 22-30]
 • تله نوری تعیین زمان فعالیت پروانه بذرخوار تاغ Proceratia caesariella Rog. (Lep.: pyralidae) و تاثیر سم دیمیلین در کاهش خسارت آن در بوئین‌زهرا [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 105-117]
 • تمایل به پرداخت برآورد ارزش تفریحی آبگرم گنو‏ًٌُِ در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 77-87]
 • تنش خشکی مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 1-7]
 • تنش خشکی گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 80-88]
 • تنش خشکی بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-34]
 • تنش شوری بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش ( MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) با رقم جدید گندم نارین به عنوان شاهد در مناطق شور در شرایط زارعین استان تهران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 17-27]
 • تهدیدها بررسی راهکارهای تقویت تولید کا لاها ی داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 76-88]
 • توکوفرول اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • تولید بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه گون بی‌خار Astragalus demavandicus در فصل رویش و چرا در البرز میانی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 7-16]
 • تولید ملی بررسی راهکارهای تقویت تولید کا لاها ی داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 76-88]

ج

 • جو بدون پوشینه بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 8-16]

ح

 • حساسیت مقاومت به انسولین در دوره انتقال در گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 61-75]
 • حوضه آبخیز شاهرود تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 88-100]

خ

 • خدمات آموزشی و ترویجی سنجش نگرش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت به تهیه کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده آن‌ها از خدمات آموزشی و ترویجی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 74-90]

د

 • داده‌های تابلویی تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 88-100]
 • دانش بومی تحلیل امکان استقرار دانش و اطلاعات بومی و محلی کشاورزان از دیدگاه بهره‌برداران بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 53-63]
 • درجه روز رشد بررسی شاخص‌های حرارتی در ده رقم گندم آبی و رابطه آنها با عملکرد گندم [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 130-140]
 • درصد پوکی بررسی اثر متقابل بور و اسید جیبرلیک بر کاهش درصد پوکی دو رقم پسته در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 23-29]
 • درصد جوانه‌زنی تأثیر کاربرد کلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • درصد خندانی اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 12-20]
 • دیم ارزیابی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در کشت پائیزه در مزارع دیم استان خراسان شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 28-38]
 • دو رگ گیری دست‌یابی به ارقام انگور تجارتی بی‌دانه از طریق هیبریداسیون درون گونه‌ای ارقام انگور دانه‌دار و بی‌دانه [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 71-79]
 • دورگه بین گونه‌ای بررسی اثرات پایه‌های هیبرید مقاوم به سرطان طوقه و ریشه بر رشد و عملکرد دو رقم انگور تجاری در استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 102-113]
 • دوره انتقال کروم و نقش آن در متابولیسم گلوکز و تغذیه گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 12-22]
 • دوره انتقال مقاومت به انسولین در دوره انتقال در گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 61-75]

ذ

 • ذرت دانه‌ای بررسی تأثیر زمان مصرف و نوع کود نیتروژنه بر برخی خصوصیات کمی دو رقم ذرت دانه ای [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 38-50]

ر

 • ریزمغذی‌ها کاربرد ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 40-46]
 • رشد اقتصادی تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)با تاکید بر تجارت و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 23-40]
 • رطوبت خاک بررسی تأثیر پلیمر استاگوزورب بر روی میزان ذخیره رطوبت خاک در جنگل‌کاری با دو گونه عرعر (Ailanthus Altissima) و زبان‌گنجشک (Farxinus Rotundifolia) در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 17-22]
 • رقم تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • رگرسیون بررسی همبستگی برخی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه جو پائیزه تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آخر فصل [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 141-153]
 • روش پارامتریک بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 114-122]
 • روش‌های کوددهی تأثیر روش های مختلف کوددهی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور در قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 35-39]

ز

 • زبان‌گنجشک و عرعر بررسی تأثیر پلیمر استاگوزورب بر روی میزان ذخیره رطوبت خاک در جنگل‌کاری با دو گونه عرعر (Ailanthus Altissima) و زبان‌گنجشک (Farxinus Rotundifolia) در قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 17-22]
 • زیتون شناسایی و معرفی کلونهای زیتون رقم زرد متحمل به سرما در منطقه طارم سفلی قزوین [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-19]
 • زمان کاشت تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • زمان مصرف بررسی تأثیر زمان مصرف و نوع کود نیتروژنه بر برخی خصوصیات کمی دو رقم ذرت دانه ای [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 38-50]
 • زنجره پسته مطالعه بیولوژی زنجره پسته در شرایط اقلیمی استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 22-30]
 • زنجیره مارکف پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشک‌سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره احتمالاتی مارکف (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 21-28]

ژ

 • ژنوتیپ شناسایی و معرفی کلونهای زیتون رقم زرد متحمل به سرما در منطقه طارم سفلی قزوین [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-19]

س

 • سایت کوهستانی الموت قزوین بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه گون بی‌خار Astragalus demavandicus در فصل رویش و چرا در البرز میانی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 7-16]
 • سازگاری بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام گاو دانه یا ماشک (Vicia ervilia) در شرایط دیم [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • سازگاری به خشکی لزوم توجه به اصلاح، توسعه کشت و تولید گندم دوروم در دیمزارهای مناطق سردسیر کشور [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 118-129]
 • سازگاری عملکرد بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 8-16]
 • سازگاری وعملکرد دانه بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش ( MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) با رقم جدید گندم نارین به عنوان شاهد در مناطق شور در شرایط زارعین استان تهران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 17-27]
 • سربازان سازندگی ارزشیابی آموزش تخصصی سربازان سازندگی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 64-76]
 • سرطان طوقه بررسی اثرات پایه‌های هیبرید مقاوم به سرطان طوقه و ریشه بر رشد و عملکرد دو رقم انگور تجاری در استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 102-113]
 • سرعت جوانه‌زنی تأثیر کاربرد کلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • سرعت و شاخص ظهور گیاهچه تأثیر روش‌های مختلف شکست خواب بر صفات نهال زنی بذر درخت زبان گنجشک ایرانی Fraxinus persica Boiss)) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 91-104]
 • سرمادهی تأثیر روش‌های مختلف شکست خواب بر صفات نهال زنی بذر درخت زبان گنجشک ایرانی Fraxinus persica Boiss)) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 91-104]
 • سرمای زمستانه بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 1-15]
 • سرمای زمستانه شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 89-96]
 • سرمایه انسانی تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)با تاکید بر تجارت و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 23-40]
 • سرمایه‌گذاری عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 41-52]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 41-52]
 • سیستم ایستاده بررسی اثر سیستم های تربیت تاک بر عملکرد و شیوع آفات و بیمارهای انگور رقم بیدانه سفید [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 1-10]

ش

 • شاخص بارش استاندارد شده پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشک‌سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره احتمالاتی مارکف (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 21-28]
 • شاخص برداشت تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • شاخص سود به آب مصرفی مدیریت بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع آب جهت تعیین برنامه زراعی- اقتصادی الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 29-40]
 • شاخص فنوترمال بررسی شاخص‌های حرارتی در ده رقم گندم آبی و رابطه آنها با عملکرد گندم [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 130-140]
 • شاخصهای رشدی بررسی اثرات پایه‌های هیبرید مقاوم به سرطان طوقه و ریشه بر رشد و عملکرد دو رقم انگور تجاری در استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 102-113]
 • شرایط دیم بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام گاو دانه یا ماشک (Vicia ervilia) در شرایط دیم [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • شرایط زارع بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 8-16]
 • شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز دامداران ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز دامداران استان قزوین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 57-66]
 • شیمیوتراپی اثر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر باکتری عامل بیماری سرطان طوقه و چند صفت باغی قلمه‌های دو رقم انگور تجاری [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 47-59]
 • شناسایی شناسایی و معرفی کلونهای زیتون رقم زرد متحمل به سرما در منطقه طارم سفلی قزوین [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-19]
 • شهرستان تاکستان سنجش نگرش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت به تهیه کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده آن‌ها از خدمات آموزشی و ترویجی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 74-90]

ص

 • صفات زراعی مقایسه روش‌های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله‌سوار در منطقه ورزقان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 53-61]

ع

 • عرض تاج بررسی برخی صفات کمی نارنگی پیچ برروی پایه های جدید مرکبات در مازندران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 1-11]
 • علف‌کش متوسولفورون+ سولفوسولفورون کارایی علف‌کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون در کنترل علف‌های هرز گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 35-44]
 • علف هرز کارایی علف‌کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون در کنترل علف‌های هرز گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 35-44]
 • عملکرد اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 12-20]
 • عملکرد ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز دامداران استان قزوین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 57-66]
 • عملکرد بررسی تأثیر زمان مصرف و نوع کود نیتروژنه بر برخی خصوصیات کمی دو رقم ذرت دانه ای [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 38-50]
 • عملکرد کاربرد ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 40-46]
 • عملکرد دانه بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 17-25]
 • عملکرد دانه مقایسه روش‌های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله‌سوار در منطقه ورزقان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 53-61]
 • عملکرد دانه بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-47]
 • عملکرد گندم آبی تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 88-100]
 • عناصر غذایی تأثیر برخی از عناصر ماکرو و میکرو بر خواص کمی و کیفی انگور بی‌دانه در قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 29-34]
 • عنصر روی استفاده از نانوذرات روی در تغذیه دام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 48-59]
 • عوامل بازدارنده موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک در شهرستان بستک (هرمزگان) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 60-73]

غ

 • غلظت اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 12-20]

ف

 • فاصله بوته تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 30-40]
 • فناوری نانو استفاده از نانوذرات روی در تغذیه دام [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 48-59]

ق

 • قزوین پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشک‌سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره احتمالاتی مارکف (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 21-28]
 • قزوین اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • قزوین تعیین گونه‌های Phytophthora عامل بیماری گموز پسته و بررسی پراکندگی، فراوانی و میزان خسارت آن‌ها در مناطق پسته کاری استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 8-15]
 • قزوین مطالعه بیولوژی زنجره پسته در شرایط اقلیمی استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 22-30]
 • قزوین بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 114-122]

ک

 • کابداگلاس بررسی کارایی فنی واحدهای گلخانهای استان البرز [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 45-56]
 • کارایی مدیریت بهینه مصرف کودهای نیتروژنه به منظور افزایش کارایی کود در گندم [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 1-7]
 • کارایی فنی بررسی کارایی فنی واحدهای گلخانهای استان البرز [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 45-56]
 • کاربری اراضی نقش فرهنگ سازی اجرای قوانین کاربری اراضی در اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-60]
 • کالای داخلی بررسی راهکارهای تقویت تولید کا لاها ی داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 76-88]
 • کروم کروم و نقش آن در متابولیسم گلوکز و تغذیه گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 12-22]
 • کشاورزی ارگانیک موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک در شهرستان بستک (هرمزگان) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 60-73]
 • کشت پاییزه ارزیابی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در کشت پائیزه در مزارع دیم استان خراسان شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 28-38]
 • کشت سنتی مقایسه روش‌های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله‌سوار در منطقه ورزقان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 53-61]
 • کشت مکانیزه مقایسه روش‌های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله‌سوار در منطقه ورزقان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 53-61]
 • کشمش مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 16-28]
 • کشورهای OIC تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)با تاکید بر تجارت و سرمایه انسانی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 23-40]
 • کشورهای چپاولگر بررسی راهکارهای تقویت تولید کا لاها ی داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 76-88]
 • کیفیت کاربرد ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 40-46]
 • کلرید سدیم تأثیر کاربرد کلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • کلروفیل تأثیر مصرف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد بامیه [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 31-37]
 • کلزا بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-47]
 • کلشی سین بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti) [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 60-70]
 • کلون شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 89-96]
 • کمیت و کیفیت انگور بررسی اثر سیستم های تربیت تاک بر عملکرد و شیوع آفات و بیمارهای انگور رقم بیدانه سفید [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 1-10]
 • کنترل آفت تعیین زمان فعالیت پروانه بذرخوار تاغ Proceratia caesariella Rog. (Lep.: pyralidae) و تاثیر سم دیمیلین در کاهش خسارت آن در بوئین‌زهرا [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 105-117]
 • کنترل بیماری بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 26-34]
 • کود مدیریت بهینه مصرف کودهای نیتروژنه به منظور افزایش کارایی کود در گندم [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 1-7]
 • کودهای نیتروژنه مدیریت بهینه مصرف کودهای نیتروژنه به منظور افزایش کارایی کود در گندم [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 1-7]
 • کور اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • کوردون بررسی اثر سیستم های تربیت تاک بر عملکرد و شیوع آفات و بیمارهای انگور رقم بیدانه سفید [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 1-10]

گ

 • گیاهان دارویی تأثیر کاربرد کلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 1-11]
 • گیاه دارویی اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • گاو شیری مقاومت به انسولین در دوره انتقال در گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 61-75]
 • گرده افشانی تکمیلی تاثیر گرده افشانی تکمیلی بر صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی دراستان قزوین [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-16]
 • گرما درمانی اثر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر باکتری عامل بیماری سرطان طوقه و چند صفت باغی قلمه‌های دو رقم انگور تجاری [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 47-59]
 • گروه‌بندی تحمل بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 1-15]
 • گزینش بررسی همبستگی برخی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه جو پائیزه تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آخر فصل [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 141-153]
 • گلخانه بررسی کارایی فنی واحدهای گلخانهای استان البرز [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 45-56]
 • گموز تعیین گونه‌های Phytophthora عامل بیماری گموز پسته و بررسی پراکندگی، فراوانی و میزان خسارت آن‌ها در مناطق پسته کاری استان قزوین [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 8-15]
 • گندم ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم در منطقه اقبالیه قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 1-6]
 • گندم بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 26-34]
 • گندم کارایی علف‌کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون در کنترل علف‌های هرز گندم [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 35-44]
 • گندم مدیریت بهینه مصرف کودهای نیتروژنه به منظور افزایش کارایی کود در گندم [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 1-7]
 • گندم بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-34]
 • گندم بررسی شاخص‌های حرارتی در ده رقم گندم آبی و رابطه آنها با عملکرد گندم [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 130-140]

ل

 • لاین امیدبخش بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 17-25]
 • لاین امید بخش بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-34]
 • لاین امید بخش بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش ( MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) با رقم جدید گندم نارین به عنوان شاهد در مناطق شور در شرایط زارعین استان تهران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 17-27]
 • لاین‌های امیدبخش بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 8-16]
 • لاین‌های امید بخش گندم مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 1-7]
 • لایه ماسه مرطوب تأثیر روش‌های مختلف شکست خواب بر صفات نهال زنی بذر درخت زبان گنجشک ایرانی Fraxinus persica Boiss)) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 91-104]

م

 • ماشک بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام گاو دانه یا ماشک (Vicia ervilia) در شرایط دیم [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • متابولیسم کروم و نقش آن در متابولیسم گلوکز و تغذیه گاوهای شیری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 12-22]
 • مدیریت تحلیل امکان استقرار دانش و اطلاعات بومی و محلی کشاورزان از دیدگاه بهره‌برداران بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 53-63]
 • مدیریت بهینه مدیریت بهینه مصرف کودهای نیتروژنه به منظور افزایش کارایی کود در گندم [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 1-7]
 • مدیریت منابع آب مدیریت بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع آب جهت تعیین برنامه زراعی- اقتصادی الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 29-40]
 • مرغداران بررسی وضعیت مرغدارن استان هرمزگان با تأکید بر پرورش ارگانیک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 35-52]
 • مصرف بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه گون بی‌خار Astragalus demavandicus در فصل رویش و چرا در البرز میانی [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 7-16]
 • مغز پسته تاثیر گرده افشانی تکمیلی بر صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی دراستان قزوین [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-16]
 • مقایسه عملکرد دانه مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 1-7]
 • مقاومت به بیماری‌ها لزوم توجه به اصلاح، توسعه کشت و تولید گندم دوروم در دیمزارهای مناطق سردسیر کشور [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 118-129]
 • مقاومت به سرما لزوم توجه به اصلاح، توسعه کشت و تولید گندم دوروم در دیمزارهای مناطق سردسیر کشور [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 118-129]
 • منابع اطلاعاتی سنجش نگرش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت به تهیه کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده آن‌ها از خدمات آموزشی و ترویجی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 74-90]
 • منطقه معتدل بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 20-34]
 • موانع اقتصادی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک در شهرستان بستک (هرمزگان) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 60-73]
 • موانع بینشی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک در شهرستان بستک (هرمزگان) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 60-73]
 • موانع شناختی و اطلاعاتی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک در شهرستان بستک (هرمزگان) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 60-73]
 • موتاسیون القایی بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti) [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 60-70]
 • موفقیت ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز دامداران استان قزوین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 57-66]

ن

 • نارنگی پیج بررسی برخی صفات کمی نارنگی پیچ برروی پایه های جدید مرکبات در مازندران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 1-11]
 • ناهنجاری های تغذیه ای بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغات انگور تاکستان [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 97-101]
 • نیتروژن بررسی تأثیر زمان مصرف و نوع کود نیتروژنه بر برخی خصوصیات کمی دو رقم ذرت دانه ای [دوره 3، شماره 15، 1392، صفحه 38-50]
 • نخود ارزیابی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در کشت پائیزه در مزارع دیم استان خراسان شمالی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 28-38]
 • نرخ تورم عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 41-52]
 • نشانگر مورفولوژیکی گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 80-88]
 • نگرش انگورکاران سنجش نگرش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت به تهیه کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده آن‌ها از خدمات آموزشی و ترویجی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 74-90]
 • نهاده‌های کشاورزی تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 88-100]
 • نوسانات قیمتی بررسی بازار انگور و کشمش در استان قزوین [دوره 3، شماره 17، 1392، صفحه 48-59]

و

 • وزن پسته تاثیر گرده افشانی تکمیلی بر صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی دراستان قزوین [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-16]
 • وزن تر اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 12-20]
 • وزن خشک اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی [دوره 4، شماره 18، 1393، صفحه 12-20]
 • وزن هزار دانه بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین [دوره 3، شماره 16، 1392، صفحه 17-25]

ه

 • هرمزگان بررسی وضعیت مرغدارن استان هرمزگان با تأکید بر پرورش ارگانیک [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 35-52]
 • همبستگی بررسی شاخص‌های حرارتی در ده رقم گندم آبی و رابطه آنها با عملکرد گندم [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 130-140]

ی

 • یاقوتی بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti) [دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، 1391، صفحه 60-70]