پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی (ANRJQ) - واژه نامه اختصاصی