بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

  • صادق زاده اهری، داود [3] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
  • صیدی، داود [1] مدیر بخش دام و طیور پژوهشکده امنیت غذایی و خودکفائی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی

ض

ط

ع

ف

ق

  • قاسمی، معرفت [1] عضو هیات علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
  • قاسمی، معرفت [1] عضو هیئت علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
  • قاسمی، معرفت [1] مربی پژوهشی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

ک

گ

م

ن

و

  • واعظی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران
  • وهابزاده، مجتبی [1] عضو هیئت علمی /موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ه

R