مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد

نویسندگان

1 کارشناس/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

2 مربی پژوهشی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

به منظور بررسی لاین­های امیدبخش گندم نان در اقلیم سرد آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با تیمار قطع آبیاری پس از مرحله گل­دهی در 13 لاین گندم امیدبخش متحمل به تنش خشکی و رقم شهریار به عنوان شاهد منطقه در سه تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات نشان داد که ژنوتیپ­های گندم از نظر عملکرد دانه، عملکرد زیست توده، عملکرد کاه، وزن دانه، وزن سنبله و وزن هزار دانه اختلاف آماری معنی­داری دارند اما از نظر تعداد سنبله در متر مربع و ارتفاع گیاه اختلاف معنی­داری نداشتند. بیشترین عملکرد دانه مربوط به لاین C-84-2 و کمترین عملکرد دانه را لاین  C-84-13 به ترتیب 04/6 و 67/3 تن در هکتار داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-   خواجه احمد عطاری. ا، ن. صفائی حکیمی، ر. جوکار. 1376. زراعت گندم آبی در مناطق سردسیر. نشریه بخش تحقیقات غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر.37 صفحه

2-     نتایج آزمایشات به نژادی گندم. 1384 .انتشارات بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر.

3-     نتایج آزمایشات به نژادی گندم. 1385. انتشارات بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر.

4-   یزدان سپاس، امیر. 1387. بررسی صفات مورفو- فیزیولوژیک و پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ­های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین در مناطق سرد (ERWYT-C84). گزارش نهایی با شماره ثبت 785/87 طرح تحقیقاتی شماره 85046-8304-11-120000-100-4 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.

5-       Donald, C.M., and J. Hamblin. 1976. The biological yield and harvest index of cereals as agronomic and plant breeding criteria. Advance in Agronomy (28) 366-405.

6-       Edmeade G. P., S. C. Chafman, M. Banzigey and H. R. Lalitte.1995. Progress in breeding for drought tolerance in Cereal. Crop Sci.( 33) 1029-1035

Paolo, A .2002. Genotype × environment interaction, challenges and opportunities for plant breeding and cultivar recommendations. Plant Production and Protection, paper no.174. FAO, Rome.