ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز دامداران استان قزوین

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشگاه پیام نور تهران

2 عضو هیئت علمی/ دانشگاه پیام نور کرج

3 دانشجوی کارشناس ارشد/ دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

 امروزه نقش سازنده تعاونی­ها در عرصه‌های اقتصادی اجتماعی، به خصوص در جوامعی که در این زمینه دارای تشکیلات منسجم­تری هستند، به طرز چشم­گیری احساس می­شود. صاحب­نظران کشورهای در حال توسعه نیز، گسترش و نهادینه کردن فرهنگ تعاون را در باورهای اقشار گوناگون جامعه، به شکلی جدی مورد توجه و مطالعه قرار داده­اند. در ایران نیز با توجه به اینکه توجه به معیشت مردم از اساس­ترین برنامه­های بخش اجرایی کشور محسوب می­شود و تلاش شده در برنامه توسعه و سند چشم انداز فرصت­های برابر، امکانات برابر و اطلاعات برابر و کار و سرمایه گذاری به گونه­ای برابر در اختیار مردم قرار گیرد، قطعاً سهم بخش تعاون یکی از مردمی­ترین بخش­های اقتصاد در این زمینه بیشتر و مسئولیتش سنگین­تر خواهد بود. بدیهی است که عملکرد بخش تعاون در کشور با میزان موفقیت و شکست شرکت­های تعاونی رابطه مستقیم دارد. هدف کلی پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر عوامل درون و برون سازمانی در موفقیت شر کت­های تعاونی تأمین نیاز دامداران استان قزوین است. بر اساس روش نمونه­گیری ساده و جدول مورگان از میان 16 شرکت تعاونی با 5000 عضو، 8 شرکت و 357 نفر عضو و 24 مدیر برای مطالعه انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه­ها، نتایج تحقیق مبین این واقعیت است که تعاونی­ها در دست­یابی به اهداف مورد نظر در اساس نامه وزارت تعاون و برآوردن انتظارات و توقعات اعضا در مجموع ناموفق عمل کرده­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-     سازمان بین‌المللی کار، (2004)، پیشرفت و توسعه تعاونی‌ها، ترجمه بیات ا،انتشارات وزارت تعاون چاپ اول.

2-     هاشمی ع ا، (1367)، خطبه‌های نماز جمعه تهران.

3-     صدر الا شرافی م، (1373)، اقتصاد کشاورزی و تعاون، چاپ سوم، دانشگاه تهران.

4-     بی نام، منابع آماری انتشارات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین (1389).

5-     بی نام، منابع آماری انتشارات اداره کل تعاون استان قزوین (1389).

6-     امینی ا، رمضانی م، رمضانی م، (1385)، ارزیابی عوامل موثر در موفقیت شرکت‌های تعاونی مرغ داران گوشتی استان تهران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهار دهم، شماره 55.

7-     ابراهیم زاده، ع، (1383)، شرکت تعاونی از تصمیم تا تشکیل، انتشارات پایگان تهران.

8-     طالب م، (1382)، اصول و اندیشه‌های تعاون، انتشارات دانشگاه تهران.

9-     عباسی م، (1388)، باور تعاون (تعاون در اندیشه و عمل)، تهران، موسسه توسعه روستایی ایران

10-  کلباسی اصفهانی ع، (1376)، تحقیقی پیرامون نقش تعاونی­ها در نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول انتشارات ثمر.

11-  معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون، (1387)، تعاون و اندیشه‌های شهید بهشتی

12-  اسلامی نسب م، (1381)، تعاونی­های مصرف در مسیر تحول، فصلنامه همیار، سال چهارم، شماره 13، تهران، انتشارات اتحادیه سراسری تعاونی­های مصرف کارکنان دولت.

13-  اسلامی نسب م، (1380)، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره­وری در شرکت­های تعاونی مصرف، ترجمه سرمد غلامعلی، تهران، اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان کرمان زیر نظر اسکاد.

14-  پراکاشی د، (1378)، مفهوم اشاعه مدیریت در تعاونی‌ها: تجربه هندوستان، فصلنامه همیار، سال اول شماره دوم، تهران: انتشارات اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت.

15-  تقوی ن، (1383)، بررسی عوامل موثر بر موفقیت‌های تعاونی­های تولید زراعی در روستاهای آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی،ص9الی11.

16-  حاجی زاده گشتی م، (1380)، بررسی عوامل موثر بر عملکرد تعاونی­های تولیدی صنعتی استان تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

17-  رستم نژاد غ، (1382)، سرمقاله، ماهنامه اقتصادی اجتماعی فرهنگی تعاون شماره 144، تهران، انتشارات وزارت تعاون.

18-  قنبری م، ابراهیم زاده ع، قاسمی ب، (1379)، نهضت تعاونی در ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات پاکیان.

19-  الوانی س م، (1377)، مدیریت عمومی، چاپ یازدهم، تهران،انتشارات نی.

20-  وزارت تعاون، (1385)، عملکرد شرکت‌های تعاونی در ایران، ماهنامه تعاون، شماره 175.

21-  پور افضل ح، (1353)، تعاون، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

22-  شیرانی ع، (1368)، اصول سازماندهی و مدیریت در تعاونی­ها، چاپ اول، تهران انتشارات سازمان مرکزی تعاون کشور.

23-  ودیعی ج، (1352)، تعاون، جلد اول، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.

24-  زاهدی ش ا، (1375)، مدیریت دولتی در سطح کلان، مجله علمی کاربردی مدیریت دولتی، شماره 8، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

25-  سالار زاده ن، (1380)، بررسی علل موفقیت شرکت تعاونی بانک سپه.

26-  درویش نیا ع ا، (1379)، ارزیابی میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید روستا در استان مازندران.

27-  شمسایی ش ا، (1376)، بررسی عملکرد اقتصادی سازمان تعاون مصرف شهر روستا، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.

28-  ابن منظور ا، (1363)، لسان عرب، قم، نشر ادب حوزه.

29-  چیرانی ا، (1379)، رابطه کارایی سرمایه و ساختار سازمانی تعاونی‌های صنعتی استان گیلان، طرح پ‍‍‍ژوهشی اداره کل تعاون استان گیلان.

30-  سلیم غ، (1373)، اصول مدیریت تعاونی­ها، تهران، انتشارات پیام نور.

31-  عباسی م، (1377)، تعاونی‌های مصرف و مدیریت بهره‌وری، ماهنامه تعاون، دوره جدید، شماره 128، ص 11-8.

32-  فرحبد ف، (1382)، بررسی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت­های تعاونی مصرف و ارایه الگویی برای موفقیت تعاونی­های استان گیلان، رساله دکتری مدیریت دولتی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

33-  فروخی ح، دهگاهی ح، (1368)، حقوق در قلمرو شرکت­های تعاونی، تهران، انتشارات نقش جهان.

34-  کلباسی ع ا، (1374)، نقش تعاونی‌ها در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر ثمره.

35-  مجموعه قوانین و مقررات تعاونی، خرداد (1376)، وزارت تعاون.

36-  نامغ پ، (1384)، مدیریت تعاونی­ها، تهران، نشر هوای تازه.

37-   Carnegie Mellon University (1995) The Capability Maturity Model:Guidelines

38-   Cooperatives AND Eployment in Africa. By Jurgen Schwettmann. ILO Cooperative Branch 2001

39-   Geneva Switzerl and COPAC Open Forum Decent Work: Can Cooperatives

40-   Geneva.s.k. Creating a Favourable Cilmate and Conditions for Cooperative

41-   Levi Yair (2001) Internal and External Principles Review of International Co-operation. Vol.94 No.1

Anne Reynolds Hugh Jeffers An assessment of loan regulations for rural housing cooperatives U.WCC staffpaper,no.2,February 2003