تعیین گونه‌های Phytophthora عامل بیماری گموز پسته و بررسی پراکندگی، فراوانی و میزان خسارت آن‌ها در مناطق پسته کاری استان قزوین

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

2 استاد/ مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 مربی / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

بیماری پوسیدگی طوقه یا گموز پسته یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌ها در مناطق پسته کاری کشور
منجمله استان قزوین می‌باشد. به منظور تعیین گونه‌های قارچ Phytophthora عامل بیماری، بررسی پراکندگی و میزان خسارت آن‌ها در مناطق پسته کاری استان قزوین (منطقه بوئین‌زهرا) نمونه‌هایی از بافت طوقه و خاک اطراف درختان پسته مبتلا به گموز جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه عملیات جداسازی قارچ با استفاده از محیط کشت انتخابی PARPH و CMAPV انجام شد. پس از جداسازی قارچ، جدایه‌های بدست آمده به طریقه نوک ریسه خالص گردیده و از نظر خصوصیات مهم در تعیین گونه، مطالعه و بررسی شد. بر اساس آزمایش‌های فوق گونه‌های عامل بیماری گموز در منطقه بوئین‌زهرا P. Citrophthora و P. nicotianae  شناسایی گردید و بیماری زایی آن‌ها به اثبات رسید. با بازدیدهای مکرر از باغات پسته استان در فصول بهار، تابستان و پائیز با  مشاهده علائم بیماری و جداسازی قارچ عامل از خاک و یا نسوج درختان بیمار، پراکندگی بیماری در مناطق مختلف روستاهای حسین‌آباد، ولدآباد، آراسنج، خونان، جهان‌آباد و عشرت آباد در منطقه بوئین‌زهرا محرز گردید. به منظور تعیین خسارت بیماری نیز پس از مشاهده نشانه‌های بیماری و جداسازی قارچ عامل آن، تعداد درختان بیمار مبتلا به گموز در یک صد عدد درخت واقع در جهات مختلف باغ شمارش و درصد درختان آلوده شمارش گردید. با تعیین درصد آلودگی باغات، میزان مرگ و میر این بیماری در مناطق پسته کاری بوئین‌زهرا  در حد 3-2 درصد برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات